Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Tapiola Big Band ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 18.12.2017, § 3

HEL 2017-013258 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Tapiola Big Band ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kumppanuuspäällikön päätöstä 18.12.2017, § 3 (Taide- ja kulttuuriavustukset, delegoitujen avustusten 2. jako vuonna 2017).

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus TBB ry

2

Oikaisuvaatimus TBB ry Liite 1 Ote yhdistysrekisteristä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tapiola Big Band ry:n on saanut kumppanuuspäällikön tekemän kielteisen päätöksen avustushakemukseensa 18.12.2017, § 3 (Taide- ja kulttuuriavustukset, delegoitujen avustusten 2. jako vuonna 2017). Kielteistä päätöstä perusteltiin sillä, että yhdistys on rekisteröity Espoossa, vaikka se ilmoittaa hakemuksessaan olevansa helsinkiläinen yhdistys. Lisäksi päätöksessä ilmoitettiin, että yhdistyksen toiminta on aikuisten harrastustoimintaa, jota ei pääsääntöisesti tueta avustuksin. Oikaisuvaatimuksessaan yhdistys toteaa olevansa hakemuksessa ilmoittamallaan tavalla helsinkiläinen. Tueksi väitteelleen yhdistys esittää yhdistysrekisteriotteen, josta tämä käy ilmi.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Avustushakemukset arvioidaan kunkin hakukierroksen anomuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Tapiola Big Band ry jätti oikaisuvaatimuksen kohteena olevan hakemuksensa 3.11.2017, jolloin yhdistyksen kotipaikka oli Espoo. Avustushakemus otettiin käsittelyyn 7.11.2017, jolloin yhdistyksen kotipaikkatiedot on tarkastettiin yhdistysrekisteristä. Tämän jälkeen yhdistys on jättänyt ilmoituksen kotipaikan siirrosta Helsinkiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 16.11.2017 eli hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Helsingin taide- ja kulttuuriavustuksin ei tueta muiden kuntien alueelle rekisteröityjen yhdistysten pysyväisluonteista toimintaa. Hakemukset arvioidaan hakukierrosten sulkeuduttua hakutilanteen kirjallisiin asiakirjoihin perustuen.

Edelliseen perustuen oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus TBB ry

2

Oikaisuvaatimus TBB ry Liite 1 Ote yhdistysrekisteristä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalvelut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 18.12.2017 § 3

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566