Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet

HEL 2018-001337 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo niiden toteutumista toimialatasoisesti seuraavasti:

 1. Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa.
   
 2. Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kaupunkilaisten kanssa.
   
 3. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija.
   
 4. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa.
   
 5. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja.
   
 6. Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisojaostot päättävät avustusten yksityiskohtaiset myöntämis- ja arvionitikriteerit ottaen huomioon voimassa olevan kaupunkistrategiaohjelman.
   
 7. Useampaa kuin yhtä palvelua koskevat avustusten myöntämis- ja arviontikriteerit päättää lautakunta.
   
 8. Avustuspäätökset ovat harkinnanvaraisia ja avoimesti haettavissa lukuun ottamatta laitosavustuksia ja palkintoja. Avustuspäätökset tehdään esittelystä. Avustustoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin yleisohjeita.
   
 9. Toimialan avustusten vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota. Valtuustokauden aikana yhtenäistetään avustusjärjestelmän vaikuttavuusarviointia kokonaisuutena. Lisäksi kehitetään avustustoiminnan seurantaa, arviointia ja käytön valvontaa. Selvitetään mahdollisuudet ottaa paremmin huomioon vapaaehtoistyö.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lause:

Selvitetään mahdollisuudet ottaa vapaaehtoistyö paremmin huomioon osana omaa varainhankintaa.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään kappale:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että mikäli kaupungin strategiaa halutaan toteuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuudessa, monimuotoisuudessa ja ehkäistä eriarvoistumista avustuksia tulisi kasvattaa tulevaisuudessa nykyisen budjetin päälle. Avustukset eivät ole linjassa siinä suhteessa missä kaupunki kasvaa ja tilavuokrat nousee.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään kohdan 9 loppuun lause:
Selvitetään mahdollisuudet ottaa paremmin huomioon vapaaehtoistyö.

Kannattaja: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohdan 9 loppuun lause: Selvitetään mahdollisuudet ottaa paremmin huomioon vapaaehtoistyö.

Jaa-äänet: 4
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Terhi Peltokorpi

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 4 – 9.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo niiden toteutumista toimialatasoisesti seuraavasti:

 1. Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa.
   
 2. Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kaupunkilaisten kanssa.
   
 3. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija.
   
 4. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa.
   
 5. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja.
   
 6. Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisojaostot päättävät avustusten yksityiskohtaiset myöntämis- ja arvionitikriteerit ottaen huomioon voimassa olevan kaupunkistrategiaohjelman.
   
 7. Useampaa kuin yhtä palvelua koskevat avustusten myöntämis- ja arviontikriteerit päättää lautakunta.
   
 8. Avustuspäätökset ovat harkinnanvaraisia ja avoimesti haettavissa lukuun ottamatta laitosavustuksia ja palkintoja. Avustuspäätökset tehdään esittelystä. Avustustoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin yleisohjeita.
   
 9. Toimialan avustusten vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota. Valtuustokauden aikana yhtenäistetään avustusjärjestelmän vaikuttavuusarviointia kokonaisuutena. Lisäksi kehitetään avustustoiminnan seurantaa, arviointia ja käytön valvontaa.

Esittelijän perustelut

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Lautakunnan jaostot päättävät avustusperiaatteisiin pohjautuvat avustusten myöntämisen perusteet (hakemusten arviointikriteerit) ja päättävät avustusmäärärahojen jakamisesta. Päätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen ja ne ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on vuoden 2018 talousarviossaan käytettävissä seuraavat avustukset.

Laitosavustukset

euroa

Kulttuuripalvelut

24 331 000

Liikuntapalvelut

9 525 000

Yhteensä

33 856 000

 

Avustukset

euroa

Kulttuuripalvelut

15 544 000

Kulttuuripalvelut (yhteinen)

900 000

Liikuntapalvelut

7 666 000

Nuorisopalvelut

2 210 000

Yhteensä

26 320 000

 

Haettuja ja myönnettyjä avustuksia oli vuonna 2017 kulttuurissa 792/592, liikunnassa 786/754 ja nuorisopalvelussa 446/374.

Kumppanuusyksiköt yhteismitallistavat avustustensa arviointityötä toimialatason seurannan parantamiseksi. Yhteismitallistamisen kohteina ovat asiakaspalaute, tapahtumien ja esitysten pitopaikat postinumerotietoihin perustuen sekä talkootyön käytön seuranta.

Kulttuuripalveluiden avustukset

Asiakkaat/kohderyhmät

Kulttuurin laitosavustukset myönnetään kaupunkikonsernin laitoksille, joiden kanssa kaupungilla on erityissuhde. Laitosavustuksien piiriin kuuluvat Suomen Kansallisooppera, Helsingin kaupunginteatteri, Korkeasaaren eläintarha, Uuden musiikin orkesteri UMO sekä Helsingin juhlaviikot.

Kulttuuripalvelujen avustusten keskeiset kohderyhmät ja asiakkaat ovat valtionosuutta saavat taidelaitokset, joista keskeisimmät ovat teattereita ja orkestereita.

Toinen merkittävä avustusten saajaryhmä on taiteen vapaa kenttä. Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti esittävän taiteen ammattilaisten rekisteröityneitä yhteisöjä, joilla on ammattimainen johto ja henkilökuntaa, ympärivuotista toimintaa sekä yleensä omat tilat, mutta yhteisöt eivät ole valtionosuuksien piirissä.

Kolmas asiakasryhmä on kaupunkikulttuuri sen eri ilmenemismuodoissaan. Avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten omaehtoista kaupunkikulttuuria, kaupunginosayhdistyksiä ja kaupunkikulttuurin tapahtumia alueilla sekä erilaisia sosiaalisen median kautta toimivia hankkeita.

Neljäs asiakasryhmä on festivaalikentän toimijat, jotka tuottavat erityisesti elokuva- ja taidefestivaaleja ja erikokoisia kaupunkitapahtumia. Festivaalit tuovat kaupunkiin matalan osallistumiskynnyksen kulttuuria ja palvelevat moninaisia yleisöjä.

Kaupungin avustuksilla tuetaan myös ammattitaiteilijoita ja ammattitaiteilijoiden työryhmät - itsenäisesti sekä työryhmäperusteisesti työskenteleviä taiteilijoita. Tukea myönnetään myös kulttuurisille yhdistyksille, joiden toiminnassa voi yhdistyä puoliammatilliset toimija sekä maahanmuuttaja- ja omakulttuuriset yhdistykset. Edelleen tukea myönnetään erilaisille tuotantotiloille ja alustoille.

Helsinki tulee taiteen perusopetusta avustusjärjestelmänsä kautta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota annetaan eri taiteenlajeissa laajaan sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaisesti. Helsinki tukee sekä valtionosuutta saavia että valtionosuuksien ulkopuolisia taiteen perusopetusta tarjoavia oppilaitoksia.

Tukimuodot/avustusmuodot

Helsingin taide- ja kulttuuriavustusjärjestelmään kuuluvat kulttuurin laitosavustukset, taide- ja kulttuuriavustukset, kehittämisavustukset sekä taide- ja kulttuuripalkinnot. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta uudisti avustusperusteet, joita on käytetty 1.6.2017 lukien.

Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen. Avustuksia on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.

Kehittämisavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista. Hankkeen tulee hyödyttää taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin ja tukea kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Taide- ja kulttuuripalkinnot ovat Helsingin kulttuuripalkinto ja Helsingin kulttuuriteko. Lisäksi jaetaan kolme Vuoden taiteilija -palkintoa. Helsingin kulttuuripalkinnolla palkitaan ansioitunut taiteilija ansioista ja/tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi.

Helsingin kulttuuriteolla palkitaan vuoden merkittävä kulttuuriteko Helsingissä. Palkittavan toiminnan vaikutusten tulee kohdistua Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Palkinto on tarkoitettu kaupunkilaisille merkittäville ja/tai uudenlaisille hankkeille.

Helsingin vuoden taiteilija -palkinnoilla palkitaan kolme ansioitunutta helsinkiläistä taiteilijaa ajankohtaisesta merkittävästä taiteellisesta työskentelystä vuosittain päätettävien, vaihtuvien kulttuuri- ja valtuustostrategisten painotusten mukaisesti.

Seuranta

Kulttuurin avustusten yhteydessä käytetään seuraavia mittareita/tunnuslukuja: kaikessa avustamisessa seurataan 1.6.2017 käyttöön otettujen arviointiperusteiden toteutumista. Arvionitiperusteita ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen, toiminnallinen laatu ja toteutus.

Valtionosuutta saavien toimijoiden osalta seurataan myös lakiin pohjautuvia ammattimaisuuden mittareita ja talouden tunnuslukuja, jotka tullaan tarkistamaan lainsäädännön muuttuessa (OKM esitys 1.2018). Taiteen perusopetuksen avustusten osalta seurataan opetussuunnitelmin mukaisen toiminnan toteutumista. Opetussuunnitelmien perusteet muuttuivat 2017, uuden opetussuunnitelmat ja seurattavat asiat täsmentyvät vuonna 2018. Helsinki seuraa myös mm. opetuksen saatavuutta, alueellista tarjontaa, sukupuolten tasa-arvoa, ja opetuksen monimuotoisuutta.

Hanketyyppisten avustusten osalta seurataan mm. esitysten lukumääriä, ajankohtia, taiteenaloja ja kohderyhmiä ja mahdollista yleisötyötä. Avustusten saajat arvioivat myös itse tavoitteitaan ja niiden toteutumista.

Liikuntapalveluiden avustukset

Asiakkaat/kohderyhmät

Liikunnan laitosavustusten piiriin kuuluvat pääkaupunkiseudun urheiluakatemia sekä joukko muita laitoksia. Tähän joukkoon kuuluvat Stadion-säätiö, Jääkenttäsäätiö, Urheiluhallit Oy, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy sekä Helsinki Stadion Oy). Alle 170 000 euron laitosavustuksista on päättänyt liikuntajaosto. Tukea myönnetään Lauttasaaren Yksityiskoulun kannatusyhdistys ry:lle ja Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle uimahallitoiminnan tukemiseksi, Nuorisojääkenttä Oy:lle lasten ja nuorten jäävuorojen tukemiseksi, Urhea-säätiölle pääkaupunkiseudun urheiluakatemiatoiminnan tukemiseksi, Tapanilan Urheilutalosäätiölle liikuntatilojen käytön tukemiseksi sekä Suomen Urheilumuseosäätiö ry:lle museon väistötilamaksujen tukemiseksi.

Liikunta on suurelta osin vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Helsingissä liikunnan kansalaistoiminnan avustuksia myönnetään vuosittain noin neljällesadalle liikuntaseuralle.

Tukimuodot/avustusmuodot

Liikunnan kansalaistoiminnan avustusmuotoja ovat toiminta- ja tilankäyttöavustus, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus sekä startti-avustus, suunnistuskartta-avustus ja eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus. Nämä avustukset määräytyvät laskennallisin perustein lukuun ottamatta harkinnanvaraista muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta sekä starttiavustusta. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten myöntämisessä painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaa.

Tapahtuma-avustuksella tuetaan vuosittain noin sataa liikuntatapahtumaa, joita yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt järjestävät. Tapahtuma-avustuksiin on vuonna 2018 varattu yhteensä 77 000 euroa. Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen ja avustuksen myöntämisessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia, vähän liikkuvien liikkeelle saamista sekä kaupunginosien elävöittämistä.

Seuranta

Liikunnan avustusten yhteydessä käytetään seuraavia mittareita/tunnuslukuja: liikuntaseurojen jäsen- ja aktiiviharrastajamääriä (alle ja yli 20-vuotiaat miehet/naiset/pojat/tytöt, helsinkiläisten lukumäärä sekä lukumäärä yhteensä), vuosittaista harjoitustuntimäärää, ohjaaja- ja valmentajamääriä yleensä sekä koulutettujen ohjaajien ja valmentajien lukumääriä. Liikuntaseurojen osalta seurataan myös maksettuja tilavuokria (muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen osalta, koska näihin ei voi hakea tilankäyttöavustusta) sekä useita talouden tunnuslukuja.

Nuorisopalveluiden avustukset

Kansalaistoiminnan laaja tukeminen on aina ollut yksi keskeisiä nuorisotoimen tehtäviä. Nuorisopalvelut tukevat vuosittain helsinkiläisiä nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä niin raha-avustuksin kuin muine palveluineen. Nuorisopalvelut edistävät raha-avustusten lisäksi nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen sekä nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä monin eri järjestöpalveluin kumppanuutta ja vuorovaikutusta kehittäen.

Helsingissä nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta on erillinen nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö (nuorisolautakunnan hyväksymä). Avustusmuodot ovat toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä projektiavustukset.

Avustamisen lähtökohtana on, että avustuksella avustetaan, ei ylläpidetä toimintaa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-aikojen leiriavustus) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Kunkin avustusmuodon kohdalla on määritelty tarkemmin jäsenpohja- ja muut myöntämiskriteerit.

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista myönnetään myös ennakoita.

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksesta myönnetään myös ennakoita. Kriteerit täyttäville palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään EFQM-pohjainen toiminnan arviointi kolmen vuoden välein.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille päivä- ja yöleirien järjestämiseen 7-15-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Projektiavustusta myönnetään hankkeille, tapahtumille, tilaisuuksien tuottamiseen, starttiavustuksiin, kuljetusavustuksiin, talokerhotoimintaan, sekä sponssiraha-toimintarahana.

Avustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Avustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Avustusta voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, myös starttiavustuksia, kuljetusavustuksia ja talokerhoavustuksia myönnetään hankeavustuksina. Sponssituki on kaupungin tarjoama toimintaraha, jota helsinkiläisten nuorten vapaat toimintaryhmät voivat käyttää välineisiin ja tilavuokriin projektien, hankkeiden, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamisessa.

Seuranta

Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikkö seuraa avustusten osalta seuraavia mittareita: Avustettujen nuorisoyhdistysten ja toimintaryhmien jäsenmäärä/aktiivisten toimijoiden määrä, toimintaan aktiivisesti osallistuneiden alle 29-vuotiaiden käyntikerrat, toimintaan osallistuneiden 7-15-vuotiaiden helsinkiläisten määrä (leiritoiminnan osalta), toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret (nuorten toimintaryhmät), nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä useita talouden tunnuslukuja. Tämän lisäksi palkkausavustusten osalta tehdään kolmen vuoden välein hakijoille EFQM-pohjainen toiminnan arviointi.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566