Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma

HEL 2018-000021 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2018 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteen mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Hyväksyessään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, lautakunta päätti lisäksi että 27.3. kokoukseen tuodaan tiedoksi tarkempi kuvaus hyväksytyn toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin toteuttamisesta palvelutasolla, joka toimii mallina myös vuoden 2019 tulosbudjetille.

Tulosbudjetin seurannan yhteydessä esitetään:

        päätöksenteon kannalta keskeisiä tunnuslukuja toimialan jokaisesta palvelusta

        lyhyt yleiskuvaus jokaisesta palvelusta ja taloudellisesta tilanteesta

        tarkempi ala- ja palvelukohtainen erittely henkilöstöstä, myös jakauma tuki- ja hallintopalveluihin ja muihin.

        toimintasuunnitelman toimenpiteiden selkeämpi erittely ja niiden seuranta

        arvio lähivuosina toteutuvien investointien merkityksestä käyttötaloudelle

        tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteenä tulee olla myös lautakunnan jaostojen tekemät vuoden 2018 suurimmat avustuspäätökset.

        esittelyssä käytettävä malli tulee toimimaan pohjana vuoden 2019 tulosbudjetin valmistelussa.

Lisäksi lautakunta toivoo, että vuoden 2019 tulosbudjetti voitaisiin käsitellä jo joulukuun 2018 aikana.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Hyväksyessään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, lautakunta päättää lisäksi että 27.3. kokoukseen tuodaan tiedoksi tarkempi kuvaus hyväksytyn toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin toteuttamisesta palvelutasolla, joka toimii mallina myös vuoden 2019 tulosbudjetille.

Tulosbudjetin seurannan yhteydessä esitetään:
- päätöksenteon kannalta keskeisiä tunnuslukuja toimialan jokaisesta palvelusta
- lyhyt yleiskuvaus jokaisesta palvelusta ja taloudellisesta tilanteesta
- tarkempi ala- ja palvelukohtainen erittely henkilöstöstä, myös jakauma tuki- ja hallintopalveluihin ja muihin.
- toimintasuunnitelman toimenpiteiden selkeämpi erittely ja niiden seuranta
- arvio lähivuosina toteutuvien investointien merkityksestä käyttötaloudelle
- tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteenä tulee olla myös lautakunnan jaostojen tekemät vuoden 2018 suurimmat avustuspäätökset.
- esittelyssä käytettävä malli tulee toimimaan pohjana vuoden 2019 tulosbudjetin valmistelussa.

Lisäksi lautakunta toivoo, että vuoden 2019 tulosbudjetti voitaisiin käsitellä jo joulukuun 2018 aikana.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään seuraava lausunto:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että etsivän nuorisotyön pitkäjänteinen kehittäminen ja toteuttaminen on vaikeaa määräaikaisella rahoituksella ja katsoo, että tälle tulisi jatkossa turvata pysyvä rahoitus.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteen mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2019–2020.

Talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 18.12.2017) mukaan lautakunnat valvovat, että toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista. Lautakunta päättää tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 22.8.2017 hyväksymä vuoden 2018 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.

4 10 01              Lautakunnan 22.8.            muutos        Kvsto 29.11.
(1 000 e)            hyväksymä TAE 2018                          talousarvio

Tulot                             27 243                           0                   27 243
Menot                         200 195                    1 443                 201 638

Toimintakate             -172 952                   -1 443                -174 395

Investoinnit                    8 395                        100                     8 495

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 5.1.2018

Esitystä toimialan toimintasuunnitelmaksi on täydennetty jaostokäsittelyn 9.1.2018 jälkeen kahdella tavoitteella.

Jaostojen lausuntojen perusteella kohtaan ”Toimintakulttuurin rakentaminen” on lisätty tavoite palvelujen ja palveluverkon pitkän aikavälin suunnitelmasta, joka ottaa kantaan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen saatavuuteen kaupungin ja sen väestömäärän kasvaessa ja monimuotoistuessa.

Lisäksi kohtaan ”Tapahtumakaupunki ja tilat” on lisätty tavoite taiteen ja kulttuurin vision laativan komitean perustamisesta. Kirjaus liittyy Jörn Donnerin ponteen kaupunkistrategian hyväksymisen yhteydessä, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.9.2017 äänin 79-5. Lausunto aloitteesta käsitellään samassa lautakunnan kokouksessa.

Liitteessä on eritelty:

        Tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain sekä kulttuuripalvelukokonaisuus palveluittain.

        Laitosavustukset talousarviokohdittain: 4 10 02 (Kulttuurin laitosavustukset) ja 4 10 03 (Liikunnan laitosavustukset).

        Irtaimen omaisuuden perushankintaan kohdistuvat määrärahat talousarviokohdalle 8 05 04.

        Kaupunginhallituksen 30.10.2017 päättämien määrärahalisäysten kohdennukset.

        Toimialan määrä- ja tulostavoitteet.

        Toimintasuunnitelma.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 09.01.2018 § 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 09.01.2018 § 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.01.2018 § 4

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566