Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin

HEL 2017-004880 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mari Holopainen: Asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen 30.1.2018.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Holopaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä mahdollisena avata koulujen liikuntatiloja maksuttomaan iltakäyttöön. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että lasten ja nuorten harrastamista edistetään mahdollistamalla tiloja harrastamiselle ja että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhdessä selvittävät keinoja, joiden avulla liikuntatilat olisivat joustavammin lasten ja nuorten käytössä kouluajan jälkeen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut hallinnoi koulujen iltakäyttöä arkipäivisin klo 17–21 myöntäen vuorot ilta-aikaan tapahtuvaan toimintaan. Iltapäiväaikaa klo 17 asti hallinnoi jokainen koulu itse.

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön (arkisin  klo 17–21 sekä viikonloppuisin klo 8–21) hinnastosta ajalle 1.7.2017–30.4.2018 päätti liikuntalautakunta kokouksessaan 9.2.2017, § 44. Käyttövuorot näille ajoille myönnetään liikuntapalvelun kumppanuusyksiköstä. Vuoroja myönnettäessä noudatetaan koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan käyttövuorojen jakojärjestystä ja -perusteita. Koulujen liikuntasalien käyttöaste iltaisin on korkea ja vuoroja haetaan enemmän kuin niitä pystytään myöntämään. Suurin osa varaajista on liikuntaseuroja. 

Vuoden 2018 alusta noin 150 koulusta yhteensä 67 koulua siirtyy omavalvontaan. Tämä tarkoittaa, että näillä kouluilla ei ilta-aikoina ole valvontaa, vaan varaaja sitoutuu vastaamaan vuoron valvonnasta. Vastuuhenkilön, jolle koulun avain luovutetaan avainten luovutussopimusta vastaan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät koulujen liikuntasaleissa maksutonta matalan kynnyksen toimintaa yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa pääsääntöisesti ennen klo 17.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 25.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä kouluajan jälkeen iltaisin.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566