Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Koulujen iltavalvontapalveluiden minikilpailutus H097-17

HEL 2017-010813 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päätti, että koulujen ilta- ja omavalvontapalveluiden tuottajaksi valitaan Palmia Oy.

Hankintasopimuksen voimassaoloaika on 1.1.2018–31.12.2018 ja sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuus, joka koostuu yhdestä vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yksi kahden (2) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–31.12.2021. Tilaaja päättää erikseen optiokauden käyttöönotosta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen/edellisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valtuuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä välittömästi tämän päätöksen jälkeen noudattamatta hankintalain mukaista 14 päivän odotusaikaa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja.pdf

2

Tarjouspyyntö H097-17.pdf

3

Korjausilmoitus H097-17.pdf

4

Vertailutaulukko H097-17.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäjät

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja muiden oppilaitosten liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön varaustoiminta ja iltavalvonta siirtyivät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuudelle 1.6.2017. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtajan Liisa Pohjolaisen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajan Tommi Laition sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden liikuntajohtajan Tarja Loikkanen-Jormakan 8.6.2017 allekirjoittamassa yhteistyöasiakirjassa on sovittu hallinnon siirrosta sekä siihen liittyvistä osapuolten vastuista. Yhteistyöasiakirjassa todetaan, että liikunnan palvelukokonaisuus kilpailuttaa ja tekee iltavalvontaa koskevat sopimukset ja hallinnoi niitä.

Helsingin kaupunginkanslian Hankinnat ja kilpailutukset -yksikkö toteutti iltavalvonnan kilpailutuksen ns. minikilpailutuksena siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyä koskevan hankintasopimuksen H018-17/HEL 2017 – 001237 mukaisesti.

Puitejärjestelyn mukaiseen minikilpailutukseen tarjouspyynnössä H097-17/HEL 2017 – 010813 puitejärjestelyyn kuuluvia tarjoajia pyydettiin tarjoamaan ilta- ja omavalvontapalveluita yhteensä 137 Helsingissä sijaitsevaan kouluun tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjouspyynnön mukaista tarjousta, SOL Palvelut Oy:ltä ja Palmia Oy:ltä, jotka vertailtiin tämän päätöksen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vertailu osoitti Palmia Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena kilpailutuksessa käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta.

EU-kynnysarvot alittavissa puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa hankintayksikkö voi hankintalain 130 §:n mukaisesti päättää olla noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa ja tehdä hankintasopimuksen heti hankintapäätöksen jälkeen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja.pdf

2

Tarjouspyyntö H097-17.pdf

3

Korjausilmoitus H097-17.pdf

4

Vertailutaulukko H097-17.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäjät

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566