Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta

HEL 2017-009367 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää puoltavana lausuntonaan, että Meikku Palloilu Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 437 500 euron lainan tenniskenttien ja ylipainehallien uusimista varten.

Meikku Palloilu Oy:n tarkoituksena on peruskorjata viisi olemassa olevaa tenniskenttää siten, että tenniskenttiä tulee olemaan neljä kappaletta sekä yksi palloilukenttä. Kenttien salaojitus uusitaan samalla. Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt, että vanhat ylipainehallit pitää uusia ulkonäön vuoksi, joten nekin on tarkoitus uusia.

Rakentaminen olisi tarkoitus tehdä kesän 2018 aikana.

Hankkeen arvioitu hinta on 1 250 000 euroa (alv 0 %). Hanke aiotaan rahoittaa seuraavasti:

Oma rahoitus 375 000 euroa
Pankkilaina 437 500 euroa
Kaupungin laina 437 500 euroa

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Meikku Palloilu Oy:n lainahakemus on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Enintään 40 % kaupungin lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa hankkeissa puollettaviksi.

Kuplahallin uusiminen ja kenttien perusparantamien tukevat kaupungin liikuntapoliittisia tavoitteita ylläpitämällä ja kehittämällä liikuntaolosuhteita.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu projekti lainahakemus  20170816

2

Halli hanke 2018-2020 PL 20170816

3

Hallihanke rahoitus 20170816

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 28.11.2017, 83 §, esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimintaa varten Meikku Palloilu Oy:lle lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.5.2033 saakka.

Alueen nykyinen vuokrasopimus Meilahden Tennis Oy:n kanssa kyseessä olevasta alueesta on voimassa 1.7.2016–30.6.2018.

Meilahden Tennis Oy:llä on viisi tenniskenttää, jotka on katettu ylipainehalleilla talvisin. Kenttien kunto on rapistunut vesivaurioista johtuen, ja ne on uusittava. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt, että vanhat ylipainehallit pitää uusia ulkonäön vuoksi.

Kuplatennishalleissa oli vuonna 2017 käyttötunteja 16 000. Tennispelaajien käyntikertoja oli yhteensä 67 000, joista HLK:n junioreiden osuus oli 12 000.

Meilahden Tennis Oy on asetettu selvitystilaan (28.12.2017) ja uusien kenttien ja kuplahallin rakentamista varten on perustettu uusi yhtiö Meikku Palloilu Oy (26.10.2016). Järjestely toteutetaan vanhojen pelioikeuksien mitätöimiseksi. Meilahden Tennis Oy hoitaa selvitystilan yhteydessä kaikki taloudelliset velvoitteensa. Meikku Palloilu Oy ja Meilahden Tennis Oy ovat Helsingfors Lawn-tennis Klubb rf:n 100 % omistamia yhtiöitä.

Meikku Palloilu Oy:n omistamalla Helsingfors Lawn-tennis Klubb rf:llä (HLK) on pitkäaikainen kokemus vastaavasta toiminnasta alueella, joten heillä on hyvät edellytykset hoitaa sitä jatkossakin toiminnallisesti ja taloudellisesti menestyksekkäästi.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu projekti lainahakemus  20170816

2

Halli hanke 2018-2020 PL 20170816

3

Hallihanke rahoitus 20170816

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566