Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusiminen

HEL 2017-012394 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mari Holopainen: Asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen 30.1.2018.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Holopaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan oikeuden vuokrata 42. kaupunginosassa (Kulosaari) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 4 027 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-042-0033-0001) Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:lle tennishallia varten sekä talvikautena 1 116 m²:n ja kesäkautena noin 200 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-409-0001-0976) pysäköintitoimintaa varten ajaksi 1.1.2019–31.12.2043 seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Kulosaari) 4 027 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-042-0033-0001) ja talvikautena 1 116 m²:n ja kesäkautena noin 200 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-409-0001-0976).

2. Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 18 448,97 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100) pistelukua 100 vastaavaa 964,40 euron suuruista perusvuosivuokraa.

3. Tennishallitontin vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin niin, että subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

4. Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijän perustelut

Alueen nykyinen vuokrasopimus Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n kanssa on voimassa 1.6.1990–31.12.2018.

Tennishalli on valmistunut vuonna 1998. Hallissa on kaksi tennis- ja neljä sulkapallokenttää, sauna, kahvio ja välinevuokraamo. Vuonna 2013 kahden tenniskentän pinnoitus uusittiin.

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy laajensi tennishallirakennusta tilapäisellä kaarihallirakennuksella vuonna 2008. Laajennusosassa on yksi tenniskenttä.

Asemakaava

Alueella on voimassa 10.2.1989 lainvoiman saanut asemakaavan nro 9462, jossa tennishallitontti on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU) ja pysäköintialue on urheilu-ja virkistyspalvelualuetta (VU). Kaavamääräyksissä tennishallitontin autopaikkojen vähimmäismääräksi on määrätty 16 autopaikkaa, jotka kaavan mukaan saadaan sijoittaa VU-alueen pysäköimispaikalle.

Sisäinen vuokraus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristön toimialalta (vuokratunnukset Y3142-21 tennishalli ja Y3142-1 pysäköintialue) vuoden 2043 loppuun asti. Alue on liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikat-palvelujen hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Tennishallitontin pinta-ala on 4 027 m². Kaavan sallima rakennusoikeus alueella on 2 700 k-m². Tennishallille on myönnetty laajennusosa vuonna 2007 niin, että  tennishallin toteutunut rakennusala on yhteensä 3 105 k-m². Laajennus ylittää asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 405 kerrosneliömetrillä. Kesäaikana tennishallin asiakkaiden käytössä on 16 autopaikkaa, jolloin vuokrattava alue on autopaikkojen osalta n. 200 m². Talvikautena koko pysäköintialue on vuokralaisen käytössä, jolloin vuokra-alue käsittää 1 116 m².

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Rakennettujen alueiden osalta vuokra lasketaan tontin rakennusoikeuden mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 229,56 euroa / kerrosneliömetri. Koska tennishalli ylittää kaavan salliman rakennusoikeuden, niin vuokra lasketaan toteutuneen kerrospinta-alan mukaan. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Tennishallitontin osalta vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun vuokra-aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

Vuoden vuokra tennishallin osalta olisi:
3 105 k-m² x 12 €/k-m² x 5 % x 19,13 = 35 639,19 euroa / vuosi. Vuokrasta peritään 50 %.

Pysäköintialueen osalta vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913)  on 19,13 euroa / neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra olisi pysäköintialueen osalta:
Kesäkuukaudet (6 kk): 200 m² x 1 €/m² x 19,13 x 5 % x 6/12kk = 95,65 euroa
Talvikuukaudet (6 kk): 1 116m² x 1 €/m² x 19,13 x 5 % x 6/12kk = 533,73 euroa. Yhteensä 95,65 euroa + 533,73 euroa = 629,38 euroa.

Vuosivuokra olisi yhteensä:
35 639,19 euroa x 50 % + 629,38 euroa = 18 448,97 euroa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy hakemus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566