Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tahvonlahden venekerho ry:n kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden uusimista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2017-006718 T 02 05 03 00

Viite

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Tahvonlahden venekerho ry:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee venekerhon kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden uusimista:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 16 000 euron lainan myöntämistä neljän vuoden laina-ajalla Tahvonlahden venekerho ry:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi venekerhon kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden osarahoituksena. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Tahvonlahden venekerho ry:n hanke täydentää venekerhon kotisataman satamapalveluja ja vastaa alueen lisääntyvään venepaikkapalvelujen tarpeeseen.

Tahvonlahden venekerho ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 40 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 16 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 24 000 euroa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1

Tahvonlahden venekerho ry, lainahakemus 2.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tahvonlahden venekerho ry esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessaan kaupungin 16 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista venekerhon kotisataman laiturien ja muiden satamarakenteiden uusimisen kustannusten kattamiseen. 

Merellisen osaston osastopäällikkö on liikuntalautakunnan myöntäminen oikeuksin tehnyt Tahvonlahden venekerho ry:n kanssa sopimuksen laiturinpito-oikeudesta (22.12.2005, 49 §), joka toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Lautakunta on vuokrannut sisäisin perustein satama-alueen kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3149-00026) vuoden 2043 loppuun asti.  

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset on 40 000 euroa (alv 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 24 000 euroa.

Tahvonlahden venekerho ry:n esittämä hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin  urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.  

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566