Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen

HEL 2017-009895 T 01 01 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti ottaa filosofian maisteri Aleksi Malmbergin kaupunginorkesterin intendentin virkaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuteen 1.1.2018 lukien
6 399,94 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virka on vakinainen.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti myöntää eron nykyiselle intendentille Gita Kadambille 1.12.2017 alkaen.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo tässä kokouksessa.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus, kaupunginorkesterin intendentti

2

HKO intendentin suomenkielinen hakuilmoitus

3

HKO intendentin ruotsinkielinen hakuilmoitus

4

Intendentin viran hakijat, lyhyt hakijaluettelo

5

Kaupunginorkesterin intendentin viran hakijat, hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, 1144 § perustaa toimialojen palvelukokonaisuuksien palvelutason virat. Palvelutason virat ovat uusia virkoja kaupungin organisaatiossa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen valitsee toimialalautakunta.

Viran hakumenettely

Kaupunginorkesterin virka tulee avoimeksi 1.12.2017 alkaen viran nykyisen haltijan irtisanouduttua 22.5.2017.

1.–31.12.2017 virkaa hoitaa vs. intendenttinä hallintopäällikkö Kimmo Kekola.

Kaupunginorkesterin intendentin virka oli julkisesti haettavana 22.6.–7.8.2017 (työavain 49-86-17). Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 2.7.2017 sekä Metro-lehdessä 5.7.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Oikotiellä ja kaupunginorkesterin omilla sivuilla.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 19.12.2016, 108 §, että palvelukokonaisuuksia seuraavan tason virkojen kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä ja kirjallinen taito.

Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijoilta edellytettiin erinomaista kotimaisen ja kansainvälisen musiikkielämän tuntemusta, hyviä olemassa olevia yhteyksiä alan toimijoihin sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Intendentin virkaa haki hakuajan kuluessa 23 henkilöä. Liitteenä on luettelo hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä: ********** Aleksi Malmberg, **********

Haastattelut suoritettiin 11.8.–15.8.2017, haastattelijoina toimivat toimialajohtaja Tommi Laitio, kulttuurijohtaja Tuula Haavisto, hallintopäällikkö Kimmo Kekola ja orkesterin valtuuskunnan puheenjohtaja Mikko-Pekka Svala. 

Kaikki haastatteluun kutsutut hakijat täyttivät edellytykset, joita intendentiltä vaadittiin yleisten pätevyysvaatimusten lisäksi.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Aleksi Malmberg ja **********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 21.8.–25.8.2017.

Kapellimestari Susanna Mälkki haastatteli kolme henkilöarviointiin kutsuttua hakijaa 24.8.2017.

Hakija Aleksi Malmberg on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2006, pääaineenaan Taiteiden tutkimus, musiikkitiede. Sivuaineina hän on opiskellut mm. liiketaloustiedettä ja sosiologiaa. Vuonna 2008 hän on suorittanut Matkailun perustutkinnon pääaineenaan Kulttuurimatkailu (120 op).

Hakija Malmberg työskentelee marraskuusta 2014 Suomen Kulttuuri- ja tiedeinstituutin johtajana Brysselissä. Aiemmin hän on toiminut Helsingin juhlaviikkojen ohjelmapäällikkönä (3v 4kk), Meidän festivaalin toiminnanjohtajana (4v 10kk) sekä musiikkikustantaja Tactuksen toimitusjohtajana ja Tapiolan Nuorten Sinfonikkojen intendenttinä.

Hakija Malmbergin vahvuuksia ovat erityisesti strateginen ajattelu, käytäntöön soveltamiskelpoinen visionäärisyys sekä kansainvälisyys. Hänen näkemyksensä orkesterin tulevista mahdollisuuksista on laaja ja kattaa sekä Suomen että kansainvälisen kentän. Se avaa uusia perspektiivejä sekä musiikillisesti että toiminnallisesti. Myös toiminnan, henkilöstön ja muutosten johtaminen ovat Malmbergilla tasaisen vahvoja alueita.

Hakija ********** on Master of Arts Columbia Universitystä vuodelta 2008, pääaine arts management, sekä Musiikkipedagogi AMK Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta (2001), jossa pääaineena oli musiikinohjaaja.

Hakija on työskennellyt Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä 2012–2017. Aiempi työkokemus on Turun musiikkijuhlien toiminnanjohtajuus (3v 1kk) ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian intendenttinä/tuottajana (5v 8kk) sekä kaksi lyhempää työsuhdetta Jazz at Lincoln Centerissä ohjelmatuottajana ja Metropolitan Operan verkkolähetyksissä.

Hakijan vahvuus on kokemus intendentin työstä isossa orkesterissa. Hän on työssään kehittänyt laajasti luovia ratkaisuja mm. yleisötyöhön ja kumppanuuksiin. Visio orkesterin tulevaisuudesta painottuu yhteiskunnallisesti. Hakijan osaamisprofiili on tasaisen vahva kaikilla merkittävillä osaamisen alueilla.

Hakija ********** on musiikin tohtori Sibelius-Akatemiasta Taitelijakoulutuksen pääaineesta vuodelta 2011. Hän työskentelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 1. varadekaanina vuodesta 2013 vastuualueenaan opetus ja taiteellinen toiminta. Vuosina 2012–2013 hän oli Sibelius-Akatemian puhaltimien, lyömäsoittimien ja harpun ainejohtaja, sitä ennen lehtori lyömäsoitinmusiikissa. Vuosina 1994–2011 hän oli lyömäsoitinten äänenjohtajana Sinfonia Lahdessa.

Hakijan vahvuuksia ovat yleisötyö laajassa mielessä sekä johtajakokemus isosta organisaatiosta. Hakijalla on pitkä orkesterimuusikkokokemus, jota pedagogiset tehtävät ovat syventäneet. Hakijan näkemys orkesterin kehittämisestä keskittyy edelläkävijäroolin rakentamiseen ja yleisötyöhön. Osaamisprofiilissa ovat vahvoja strateginen ja muutosten johtaminen.

Perustelun valintaesityksille

Helsingin kaupunginorkesteri on 135-vuotias sinfoniaorkesteri, jonka ylikapellimestari on Susanna Mälkki. Orkesterin työperspektiivi ja verrokit ovat kansainvälisiä. Sinfoniakonsertteja järjestetään vuosittain yli 40, lisäksi orkesteri vierailee säännöllisesti ulkomailla. Se tekee myös aktiivista yleisötyötä. Orkesterissa soittaa 102 muusikkoa. Toimistossa työskentelee 12 henkilöä.

Helsingin kaupunginorkesterin intendentti johtaa kaupunginorkesterin toimintaa, vastaa toiminnan tuloksellisuudesta, taiteellisesta suunnittelusta, kapellimestarien ja solistien kiinnittämisestä sekä kansainvälisistä yhteyksistä. Sinfoniaorkesteritoiminnassa laatu on keskeinen käsite.

Intendentti vastaa yhdessä ylikapellimestarin kanssa taiteellisen tason jatkuvasta kehittämisestä. Orkesterin hallittua muutosta muokkaavat musiikkimaailman yleinen kehitys ja yleisökontaktit kotimaassa ja kansainvälisesti, mutta myös kehittyvät tavat tavoittaa yleisö. 

Intendentti on orkesterissa keskeinen henkilö toteutettaessa myös kaupungin uutta organisaatiomallia. Hän on avainroolissa yhteyksien rakentamisessa toimialan muihin toimijoihin ja yli toimialarajojen. Omalla operatiivisella johtamisellaan intendentti varmistaa, että kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu todeksi toimialan eri tasoilla.

Hakijoiden kykyjä ja ominaisuuksia sekä tähänastista työkokemusta suhteessa edellä esitettyihin vaatimuksiin on arvioitu haastatteluilla ja henkilöarvioinneilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Hakija Malmbergin vision kansainvälisyys ja laajuus sopivat parhaiten orkesterin tämänhetkiseen kehitysvaiheeseen. Hänellä on selkeä suuntautuneisuus musiikillisiin sisältöihin ja toiminnan laatutekijöihin. Vahvan strategisen ymmärryksen ja osaamisen lisäksi hakija tuntee operationaalisen toiminnan realiteetit.  Malmbergin vuorovaikutustaidot ovat poikkeuksellisen hyvät. Työtapa on avoin ja kehittävä sekä ratkaisukeskeinen. Motivaatio tähän johtamistehtävään on vahva.

Hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa ja tätä ennen lautakunnan sihteerillä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus, kaupunginorkesterin intendentti

2

HKO intendentin suomenkielinen hakuilmoitus

3

HKO intendentin ruotsinkielinen hakuilmoitus

4

Intendentin viran hakijat, lyhyt hakijaluettelo

5

Kaupunginorkesterin intendentin viran hakijat, hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566