Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

29.8.2017, 23 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-aja toimialalle testamentattu omaisuus

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

30.8.2017, 12 §
Salassa pidettävä

1.9.2017, 13 §
Salassa pidettävä

1.9.2017, 14 §
Salassa pidettävä

Taidemuseon johtaja

24.8.2017, 17 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, päiväkoti Lauttasaari (aiemmin nimellä Albatrossi), tilauspäätös

29.8.2017, 18 §
Kaupungin taidemuseon valvontakameroiden/tallentimien uusimisen tilaaminen

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

30.8.2017, 8 §
Kisahallin näyteikkunatilan vuokraaminen Taidesalonko Piirto Oy:lle

30.8.2017, 9 §
Näyteikkunatilan vuokraaminen Töölön kisahallista Akvamariini Porter Novellille

Liikuntapalvelupäällikkö

29.8.2017, 5 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntaan aktivointipalvelun liikuntaan edistämisyksikössä olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Ulkoilupalvelupäällikkö

7.9.2017, 12 §
Laituripaikan vuokraaminen Finlandia Princess Oy:lle Salmisaaren Tammasaaren laiturista

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

30.8.2017, 13 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piiri ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2017

30.8.2017, 14 §
Vietnamese Cultural Exchange Association ry:n projektiavustushakemus 2017

30.8.2017, 15 §
Lippukunta Jeanne d'Arc ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2017

6.9.2017, 16 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus

6.9.2017, 17 §
Nuorten toimintaryhmän Gran Bianca projektiavustushakemus 2017

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, sihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, sihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566