Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien selvitystyön tekemistä kaupunginosavaltuustojen perustamisesta

HEL 2017-006089 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin keskustan valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että kaupunginosavaltuustojen avulla voitaisiin siirtää päätöksentekoa asukkaiden lähelle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloitteessa tunnistettu tarve tuoda osallisuus lähemmäksi ihmisten arkea on erittäin tärkeä. Lautakunta näkee kuitenkin, että tämä ei ole oikea hetki aloittaa näin mittavaa harkintaa päätöksentekorakenteen muuttamisesta.

Kuten aloitteessa todetaan, osana johtamisuudistusta on aloitettu myös uuden osallisuus- ja vuorovaikutusmallin rakentaminen. Ehdotus on tulossa syksyn 2017 aikana päätöksentekoon tavoitteena, että se voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2018 alusta.

Ehdotuksessa vahvistetaan alueellisen osallistumisen edellytyksiä tavoilla, jotka ovat nousseet asukkaiden kanssa tehdystä yhteiskehittämisprosessista. Ehdotuksessa alueellista osallisuutta vahvistettaisiin mm. jokaiselle kaupunginosalle nimetyllä kaupungin työntekijällä (stadiluotsi), joka auttaa saamaan asioita eteenpäin kaupungin suuntaan ja voi toimia kokoavana voimana alueen yhteiskehittämisessä. Tämän lisäksi stadiluotsi vastaa alueellisten keskustelu- ja kehittämisfoorumien rakentamisesta yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa. Tämän lisäksi ehdotuksessa tullaan esittämään alueellisen osallistuvan budjetoinnin käynnistämistä vuoden 2018 alusta, joka antaa asukkaille suoraa päätösvaltaa rajatusta osuudesta kaupungin budjettia.

Vuonna 2017 voimaan astunut kuntalaki tekee mahdolliseksi kaupunginosavaltuustot. Kuten aloitteessa todetaan, kaupunginosavaltuustot ovat käytössä myös monissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa.

Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 periaatelinjausten mukaan Helsingin johtamisjärjestelmään ei olla perustamassa kuntalain 36 § mukaisia alueellisia toimielimiä. Näin ollen mahdollisten kaupunginosavaltuustojen käyttöönottoa ei ole osallisuus- ja vuorovaikutusmallin yhteydessä selvitetty.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että ennen mahdollisten kaupunginosavaltuustojen harkintaa olisi viisasta saada kokemusta asukastoimijoiden kanssa yhdessä suunnitellusta osallisuus- ja vuorovaikutusmallista. Oikea kohta harkinnan käynnistämiselle olisi valtuustokauden 2017–21 lopussa tehtävä strategiakauden arviointi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15

2

Allekirjoitettu Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 29.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Helsingin Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta jossa kysytään, että mihin toimiin Helsingin kaupunki aikoo ryhtyä, jotta selvitetään todellisia ja konkreettisia toimenpiteitä kanavoida asukasvaikuttamista kaupunginosapohjaisesti. Keskustan valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteestaan selvitystyön tekemistä, kaupunginosavaltuustojen perustamista. aluksi ehkä kokeiluluontoisesti muutamissa kaupunginosissa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15

2

Allekirjoitettu Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 242

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2017 § 84

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566