Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön viran väliaikainen hoitaminen

HEL 2017-007055 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti määrätä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisontyön vastaavan suunnittelijan Merja Hovin hoitamaan läntisen nuorisotyön aluepäällikön avointa virkaa 5 629,68 euron mukaan määräytyvin kokonaiskuukausipalkkaeduin ajalle 1.–15.10.2017. Avoimen viran hoito on jatkoa lautakunnan päätökselle 20.6.2017, § 12. Virkaan lautakunnan päätöksellä 5.9.2017, 32 § valittu nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikkö aloittaa tehtävässä 16.10.2017.

Avoimen viran hoitajaksi ehdotettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön vastaava suunnittelija Merja Hovi ei täytä läntisen nuorisotyön aluepäällikön avoimen viran kelpoisuusvaatimuksia, jolloin sovelletaan KVTES:n 2 luvun 9 §:n 2 momenttia tehtäväkohtaisen palkan alentamisesta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen päättää toimialalautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 § 196, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virkaan valittiin lautakunnan 5.9.2017, § 32 tekemällä päätöksellä sairaanhoitaja YAMK Tiina Hörkkö. Hän aloittaa tehtävässään 16.10.2017. Lautakunnan 20.6.2017, 12 §  tekemän päätöksen mukaisesti Merja Hovi hoitaa aluepäällikön sijaisuutta 30.9.2017 asti. Sijaisuuden hoitoa on tarvetta jatkaa siihen asti, kun tehtävään valittu viranhaltija aloittaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

KVTES:n 2 luvun 9 §:n 2 momentissa sovitaan tehtäväkohtaisen palkan alentamisesta: ”Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.”

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2017 § 32

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 12

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

http://www.nuoriso.hel.fi

+358 9 310 89099

 

FI02012566