Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan ajoneuvon myynti

HEL 2017-009275 T 02 07 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti luovuttaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan käytössä olleen henkilöauton Nissan Quashqai, valmistusnumero SJNFAAJ11U1197065, rekisterinumero JJL-843 Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistiikalle myytäväksi Staran järjestämässä huutokaupassa.

Kuljetusvälineellä on poistoarvoa jäljellä eli auton kirjanpitoarvoksi 31.8.2017 jää 15 901,64 euroa.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa liikuntajohtajan tekemään henkilöautosta luovutusilmoituksen Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistiikalle auton huutokauppaamista varten.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1

Khs Kj 17.1.2014-Auton hankinta liikuntajohtajalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistikka

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja on 17.1.2014, 14 § oikeuttanut liikuntaviraston hankkimaan liikuntajohtajan käyttöön työsuhdeauton, jonka hiilidioksiidipäästöt ovat alle 100 g/km ja vapaan autoedun verotusarvo varusteineen enintään 765,00 euroa kuukaudessa.

Liikuntajohtajan jäätyä vuonna 2016 pois kaupungin palveluksesta, ei kyseistä autoa ole voitu käyttää muunlaiseen ajoon kuin, mitä kaupunginjohtajan tekemässä päätöksessä on oikeutettu. Auto on ollut käyttämättömänä elokuusta 2016 lukien, joten se tulisi myydä käyttöä vailla olevana irtaimistona Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistiikan järjestämässä huutokaupassa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1

Khs Kj 17.1.2014-Auton hankinta liikuntajohtajalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistikka

 

Tiedoksi

Liikuntapalvelukokonaisuus

Talouspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566