Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 41

Neuvotteluihin valinta Oodi-keskustakirjaston robotiikka- ja keinoälyratkaisun innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä

HEL 2017-004811 T 02 08 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita seuraavat tarjoajat neuvotteluiden toiseen vaiheeseen alustavien tarjousten perusteella:

1)

Logistiikkaratkaisu:

 

Mikro-Väylä Oy

 

Mkolme Activate Oy

 

Pluscon Oy

 

 

2)

Aineiston suosittelu:

 

Headai Ltd

 

Exove Ltd

 

Gispositio Oy

 

 

4)

Lasten palvelut:

 

Furhat Robotics Ab

 

Exove Ltd

 

Gispositio Oy

 

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti keskeyttää hankintamenettelyn osa-alueen 3) Tiedonhaku osalta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1A Vertailutaulukkologistiikka.pdf

2

Liite 1B Vertailutaulukko suosittelu.pdf

3

Liite 1C Vertailutaulukkolastenpalvelut.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen tehneet

Esitysteksti
Liite 1
Liite 3
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Robotiikka- ja keinoälyratkaisujen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on löytää joulukuussa 2018 avautuvaan keskustakirjastoon uusia välineitä tai ohjelmistoja, jotka vähentävät ihmistyötä ja nopeuttavat käsittelyprosessia erityisesti kirjaston logistiikassa sekä antavat heille innostavia ja inspiroivia kokemuksia sekä tutustuttavat asiakkaita arkea palvelevaan uuteen teknologiaan. Taloudellisena tavoitteena haetaan säästöjä uudenlaisella ratkaisulla nykyiseen, työvoimavaltaiseen tilanteeseen verrattuna.

Hankinnassa on ollut neljä kohdetta, joihin kuhunkin haetaan ratkaisuja erikseen. Toisaalta myös eri kohteiden yhdistelmäratkaisut ovat kiinnostavia ja lisäarvoa tuottavia. Hankinnan kohteet ovat olleet: 1. Logistiikkaratkaisu, 2. Aineiston suosittelu, 3. Tiedonhaku, 4. Lasten palvelut.

Keskustakirjaston robotiikka- ja keinoälyratkaisun innovaatiokumppanuutta HEL 2017-004811 koskeva hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa 19.5.2017.

Hankinta ylittää EU-kynnysarvon ja hankintamenettelynä on innovaatiokumppanuus. Innovaatiokumppanuutta koskevassa osallistumispyynnössä on kuvattu menettelyn kulku. Ensimmäiseen neuvotteluvaiheeseen kutsuttiin kaikki osallistumishakemuksen jättäneet soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot täyttäneet ehdokkaat. Kaikille ehdokkaille lähetettiin alustava tarjouspyyntö, jonka mukaisesti pyydettiin ehdokkaita laatimaan alustavat tarjoukset.

Alustavien tarjousten määräaika oli 24.8.2017 klo 12:00. Määräaikaan mennessä alustavia tarjouksia saapui seuraavasti:

1) Logistiikkaratkaisu: Mkolme Activate Oy, Mikro-Väylä Oy, Pluscon Oy, GreyOrange Gmbh, Fujitsu Finland Oy, Axiell Finland Oy, Gispositio Oy

2) Aineiston suosittelu: Teknologian tutkimuskeskus VTT, Mkolme Activate Oy, Headai Ltd, Pluscon Oy, Exove Ltd, Profium Oy, Fujitsu Finland Oy, Axiell Finland Oy, Gispositio Oy, Affecto Finland Oy

4) Lastenpalvelut: Furhat Robotics Ab, Mkolme Activate Oy, Headai Ltd, Pluscon Oy, Kubo Robotics, Exove Ltd, Siili Solutions Oy, Fujitsu Finland Oy, Axiell Finland Oy, Gispositio Oy

Osallistumispyynnössä on todettu, että neuvottelujen seuraaviin vaiheisiin valitaan jokaiseen osa-alueeseen kolme tarjoajaa ja mikäli tarjoajia on enemmän kuin kolme, hankintayksikkö asettaa ehdokkaat paremmuusjärjestykseen alustavassa tarjouspyynnössä kerrotuin perustein.

Tarjoajien valinta seuraavaan neuvotteluvaiheeseen

Alustavien tarjousten vertailu pisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että parhaimmat alustavat tarjoukset ovat laatineet alla listatut tarjoajat.

1)

Logistiikkaratkaisu:

 

Mikro-Väylä Oy

 

Mkolme Activate Oy

 

Pluscon Oy

 

 

2)

Aineiston suosittelu:

 

Headai Ltd

 

Exove Ltd

 

Gispositio Oy

 

 

4)

Lasten palvelut:

 

Furhat Robotics Ab

 

ExoveLtd

 

Gispositio Oy

 

Hankintamenettelyn keskeyttäminen osan 3 tiedonhaku osalta

Osallistumispyynnössä on todettu, että hankintayksikkö voi perustellusta syystä keskeyttää hankintamenettelyn yhden tai useamman hankinnan kohteen osalta menettelyn kaikissa vaiheissa.

Tiedonhaun ratkaisua koskevat alustavat tarjoukset eivät vastanneet hankintayksikön hankintailmoituksessa ja alustavassa tarjouspyynnössä ilmoittamaan tavoitteiseen. Tästä syystä hankintayksikkö ei pidä tarkoituksenmukaisena jatkaa hankintamenettelyä tiedon haku -ratkaisun osalta. Hankintamenettely keskeytetään osion 3 osalta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1A Vertailutaulukkologistiikka.pdf

2

Liite 1B Vertailutaulukko suosittelu.pdf

3

Liite 1C Vertailutaulukkolastenpalvelut.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen tehneet

Esitysteksti
Liite 1
Liite 3
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Oodi-Keskustakirjasto

Hankinnat ja kilpailuttaminen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566