Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Puoskarin ym. valtuustoaloitteesta julkisen teoksen siirtämiseksi Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle

HEL 2017-006093 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Puoskarin valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin taidemuseo valmistelee kokoelmiinsa kuuluvan julkisen teoksen siirron Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle tai perusteltuun muuhun paikkaan. Kyseessä on taiteilija Kalle Hammin suihkulähdeveistos Teetä kahdelle, jonka Helsingin taidemuseo tilasi vuonna 2004 tuolloin Meilahdessa sijainneen taidemuseon puutarhaan. Meilahden näyttelyrakennuksen käytön päätyttyä teos on jäänyt kulkureittien katveeseen, alttiiksi ilkivallalle ja pronssiosien katoamiselle.

Taidemuseon kanta on, että teos on taiteellisesti korkeatasoinen, ehdottomasti säilyttämisen arvoinen ja ansaitsee näkyvän paikan. Se on tullut kaupunkilaisille rakkaaksi ja soveltuu hyvin paikkaan, jossa on päivittäistä toimintaa. Mikäli Meilahden taidemuseorakennukseen on lähitulevaisuudessa suunnitteilla tällaista käyttöä, Taidemuseo pitää teoksen nykyistä paikkaa edelleen mahdollisena.

Mikäli entinen taidemuseorakennus jää yhä useammaksi vuodeksi tyhjilleen tai se puretaan, teos tarvitsee uuden sijoituspaikan. Teoksen siirron voisi toteuttaa rakennuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä, koska teokseen kuuluu maan alle sijoitettu kookas suihkulähdekoneisto ja vesiputkisto. Lisäksi osa teoksen käyttötekniikasta sijaitsee entisten taidemuseorakennuksen sisällä.

Suihkulähdekoneiston ja putkiston siirtäminen on suuritöistä ja kallista. Taidemuseo on halukas selvittämään teokselle uutta sijaintipaikkaa ja järjestämään teoksen siirtämisen, mikäli siirtämisen ja uudelleen sijoittamisen kustannuksiin saadaan erillinen määräraha. Suihkulähdekoneisto on teoksen oleellinen osa, eikä teosta tule siirtää ilman sitä.

Taidemuseo on tutkinut Hakasalmen huvilan sisäpihaa mahdollisena uutena sijoituspaikkana, mutta todennut, että tila on teokselle liian ahdas. Tulevassa sijoituskohteessa tulisi olla valmiina vesijohto- ja viemäriverkosto sekä tilaa konehuoneelle. Taidemuseo tutkii teokselle soveltuvia sijoituspaikkoja.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1

Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19.pdf

2

Allekirjoitettu Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginkanslia on pyytänyt 29.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Puoskarin ja 17:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta jossa esitetään, että Helsingin taidemuseo valmistelee kokoelmiinsa kuuluvan julkisen teoksen siirron Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle tai perusteltuun muuhun paikkaan. Kyseessä on taiteilija Kalle Hammin suihkulähdeveistos Teetä kahdelle, jonka Helsingin taidemuseo tilasi vuonna 2004 tuolloin Meilahdessa sijainneen taidemuseon puutarhaan. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1

Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19.pdf

2

Allekirjoitettu Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566