Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ryhmäaloitteesta nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamiseksi armeijasta kotiutuvilla henkilöillä

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki on viime aikoina kehittänyt uusia keinoja vastata armeijasta kotiutuvien nuorten ohjaukseen osana nuorisotyöttömyyden hoitoa. Helsingin Ohjaamo on aloittanut varuskuntiin suuntautuvan ohjauksen toimintamallin, jossa Ohjaamon palveluita jalkautetaan varuskuntiin.  Tällöin Ohjaamon toiminnot ja sieltä saatava ohjaus tulevat tutuksi jo varusmiespalvelustaan suorittaville nuorille. Toimintaa on toteutettu Santahaminan, Dragsvikin ja Vekaranjärven varuskunnissa pääkaupunkiseudullisena yhteistyönä.  

Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon yhteistyötä varusmiespalveluksesta vapautuvien tai palveluksen keskeyttävien nuorten palveluissa voidaan vielä vahvistaa. Nämä toimet voidaan toteuttaa Ohjaamon ja Etsivän nuorisotyön nykyisten määrärahojen puitteissa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

2

Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ryhmäaloitteesta, jossa Helsingin kaupungin tulisi kartoittaa mahdollisuudet lisätä yhteistyötä asianosaisten viranomaisten kanssa nuorten henkilöiden kotiutuessa armeijasta osana nuorisotyöttömyyden henkäisyä Helsingissä.  Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

2

Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

http://www.nuoriso.hel.fi

+358 9 310 89099

 

FI02012566