Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017

HEL 2017-000176 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimuksen nuorisolautakunnan 9.5.2017, 45 § tekemään toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kirjaamoon on jätetty 29.5.2017 saapuneeksi päivätty Helsingin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimus koskien nuorisolautakunnan 9.5.2017, 45 § tekemää toiminta-avustuspäätöstä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle lähetetään pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen erikseen tiedoksi kirjeellä, joka on lähtenyt nuorisoasiainkeskuksesta 18.5.2017. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa nuorisolautakunnalle.

Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry hakee oikaisussaan muutosta nuorisolautakunnan tekemään toiminta-avustuspäätökseen koskien yhdistyksen avustuksen hylkäämistä. Nuorisolautakunta päätti olla myöntämättä avustusta yhdistykselle, koska sen helsinkiläisen nuorisotoiminnan kulut eivät olleet yhdistyksen kirjanpidossa eroteltavissa.   Yhdistyksen mukaan vaatimus kirjanpidon muuttamisesta tuli liian myöhään ollessaan syyskuun 2016 järjestötiedotteessa ja marraskuussa lähetetyssä kirjeessä. Oikaisuvaatimuksessaan yhdistys katsoi myös, että vaadittu helsinkiläisen nuorisotoiminnan kulujen erottelu yhdistyksen kirjanpidosta oli tarpeeton, sillä se kertoi ilmoittaneensa hakemuksessaan erheellisiä jäsenmäärälukuja.  Se ilmoitti jättäneensä kaksi helsinkiläistä sudenpentua kirjaamatta sekä kirjannut yhden lopettelemassa olevan ulkopaikkakuntalaisen toiminta-avustushakemukseensa.

Toiminta-avustukset vuodelle 2017 valmisteltiin nuorisolautakunnan voimassa olevan avustusohjesäännön mukaisesti. Nuorisolautakunnan uusi avustusohjesääntö astui voimaan 1.1.2014 ja siihen tehtiin pieniä muutoksia 1.9.2016.  Avustamisen lähtökohtana ohjesäännössä on ollut, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 tulee olla alle 29-vuotaiaita helsinkiläisiä.  Lisäksi ohjesäännössä todetaan, että rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.

Yhdistyksille järjestettiin info-tilaisuuksia jo ennen vuoden 2014 toiminta-avustushaun päättymistä (28.11.2013 ja 19.2.2014) ja näissä tilaisuuksissa käytiin läpi ohjesääntömuutoksia. Lisäksi asiasta tiedotettiin useissa järjestötiedotteissa. Koska nuorisoasiainkeskuksessa huomattiin, että edellä mainitut ohjesäännön kohdat tuottivat osalle järjestöistä hankaluuksia, painotettiin näitä kriteereitä ja sääntöjä vielä erikseen vuoden 2017 avustusinfossa (20.2.). Avustusohjesääntöä tarkennettiin vielä 1.9.2016 lähtien ja tämän johdosta kaikille avustusta saaneille yhdistyksille lähetettiin ensin järjestötiedote syyskuussa ja sen jälkeen vielä erillinen kirje marraskuussa, jossa asiasta yhä muistutettiin. 

Vuoden 2017 alkuperäisessä toiminta-avustushakemuksessaan 23.2.2017 Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry  ilmoitti jäsenmääräkseen 52, joista 31 oli helsinkiläisiä 7–28-vuotiaita nuoria (eli 60% vaaditun 66,7% sijaan). Yhdistykseen oltiin sähköpostitse yhteydessä valmisteluvaiheessa ja kerrottiin, ettei yhdistys ilmoittamallaan jäsenmäärällä täytä nuorisoyhdistyksen määritelmää, joten sen tulee esittää helsinkiläisnuorten osuus kirjanpidossaan.  Yhdistys vastasi saaneensa tiedon avustusinfossa, mutta käsittäneensä, että eroteltavissa olevaa kirjanpitoa ei tarvita, mikäli yhdistyksen jäsenistä yli puolet on helsinkiläisiä 7–28-vuotiaita nuoria. Yhdistykselle kerrattiin vielä sähköpostitse 2/3 sääntö ja lisätietopyynnön jälkeen yhdistys päivitti 20.3.2017 hakemustaan siten, että yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 56, joista 7–28-vuotiaita helsinkiläisnuoria oli 37. Tällöin prosenttiosuus jäi yhä alle vaaditun ollessaan vain 63%. Toiminta-avustushaku 2017 päättyi 28.2.2017. Tämän jälkeen yhdistyksillä oli vielä maaliskuu aikaa toimittaa puuttuvia liitteitä ja lisätietopyyntöjä. Avustushakemuksessa vaadittavat tiedot tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä ja ennen päätöksentekoa. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjä lukuja ei voi huomioida takautuvasti.

Nuorisopalvelut katsoo, että Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella nuorisolautakunnan vuodelle 2017 tekemä toiminta-avustuspäätös tulisi kumota.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 09.05.2017 § 45

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

http://www.nuoriso.hel.fi

+358 9 310 89099

 

FI02012566