Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Keskustakirjasto Oodin rakentamis- ja toiminnan suunnittelun tilannekatsaus

HEL 2017-009509 T 10 06 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi keskustakirjasto Oodin rakentamis- ja toiminnan suunnittelun tilannekatsauksen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen:
Päätöstekstiin lisäys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, ettei Oodin valmistuminen heikennä lähikirjastojen palvelutasoa eikä henkilöstön koulutusmahdollisuuksia.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskustakirjasto Oodin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. Rakennuksen runko on valmis, ja sen rakenteet on tarkastettu elokuussa. Seuraava vaihe on julkisivuelementtien asentaminen, mikä aloitetaan rakennuksen pohjoispäästä. Myös sisätyöt ja katon rakentaminen on aloitettu pohjoispäästä.

Harjannostajaiset pidetään 17.5.2018.

Hanke on pysynyt budjetissa.

Toiminnan sisältöjä on suunniteltu useassa palvelumuotoiluhankkeessa: perheiden palvelut, aulan palvelut, joiden järjestämiseen osallistuu useita kumppaneita, toisen kerroksen palvelut ja kolmannen kerroksen aineistojen järjestäminen. Loppuvuoden 2017 ohjelmassa on turvallisuussuunnittelu. Palvelumuotoiluhankkeiden tulokset toimivat myös lähtötietoina irtokalustesuunnittelulle.

Palvelumuotoiluhankkeiden lisäksi suunnittelussa osallistetaan kaupunkilaisia edelleen myös muilla tavoilla. Talon pelisäännöt laaditaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Irtokalustesuunnittelussa käynnistetään syksyllä 2017 projekti, jossa yleisön näkemysten keräämisen lisäksi koulutetaan kansalaisia julkisen tilan kalustamisen ehdoista kuten paloturvallisuusmääräyksistä. Keskustakirjaston kokoelmaa on kartutettu jo pitkään. Osallistava aineistovalinta Oodin kokoelmaan alkoi keväällä 2017.

Robotiikkaratkaisua haetaan innovatiivisen kumppanuuden hankintamenettelyllä, jonka uusi hankintalaki mahdollistaa. Robotiikkahankinnan välipäätös valmistellaan lautakunnan 19.9. pidettävään kokoukseen.

Useat pitkät sopimusneuvottelut ollaan saamassa päätökseen syksyllä 2017. Näitä ovat mm. ravintola-kahvilatoiminnan vuokraussopimus Fazer Food Oy:n kanssa, elokuvateatterin osa-aikainen vuokrasopimus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin / Senaattikiinteistöjen kanssa sekä Aalto-yliopiston kanssa tehtävä tilankäyttösopimus. Myös liiketilan ulosvuokrauksesta neuvotellaan.

Keskustakirjasto Oodissa samoin kuin koko kirjastossa siirrytään käyttämään kaupungin yhteistä visuaalista ilmettä. Kirjastossa varaudutaan suureen kotimaiseen ja kansainväliseen vierasmäärään mm. rakentamalla verkkoon hyvissä ajoin vierailuvarausjärjestelmä. Oodia esitellään tihenevällä tahdilla erilaisille yleisöille sekä Helsingissä, kansainvälisissä konferensseissa että lehtiartikkeleissa ja haastatteluissa. Esittelyjen teemana on kertoa kirjastojen merkityksestä Suomessa: miten kirjastopalvelujen avulla toteutetaan sananvapautta, demokratiaa, sivistystä, kulttuurista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista.

Kaupunginkirjasto pääsee rakennukseen syyskuussa 2018, jonka jälkeen se kalustetaan ja kokoelma järjestellään paikoilleen. Kokoelma on suuri, noin 100 000 teosta, ja lähestyy kooltaan Pasilan kokoelmaa (noin 156 000 teosta, vrt. Itäkeskus 88 000, Rikhardinkatu 81 000, Töölö 63 000). Rakennus varustetaan kirjaston tarvitsemilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka sovitetaan talon muuhun tietotekniikkaan.

Keskustakirjastoon ei palkata uutta henkilökuntaa. Ratkaisu on kirjaston merkittävin toimenpide hankesopimuksen hyväksymisen yhteydessä tehdyn käyttömenopäätöksen toteuttamiseksi: sen mukaan kirjasto ei saa menoraamiin täysimääräistä nettomenojen kasvua kattavaa lisämäärärahaa vaan joutuu rahoittamaan osan menolisäyksestä muilla keinoilla. Vuonna 2017 tarkennettava henkilöstösuunnitelma kattaakin koko kirjaston, koska Oodin avaaminen merkitsee suuria henkilöstön uudelleenjärjestelyjä. Uusi toimintakonsepti perustuu rutiinitöiden automatisointiin ja itsepalvelun lisäämiseen. Hyvän henkilöstösuunnittelun lisäksi keskustakirjaston ja koko kirjastoverkon toiminnan sujuvuuden takaaminen Oodin avaamisen jälkeen edellyttääkin meneillään olevan, logistiikkaan keskittyvän työprosessien uudistamisen ja siihen liittyvien järjestelmähankintojen onnistumista. Myös muita työtä säästäviä järjestelmiä kuten Varaamo otettaan Oodissa käyttöön. Keskustakirjasto oli Varaamo-hankkeen käynnistämisen alkuperäinen syy vuonna 2015.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566