Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017

HEL 2017-007212 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että BadBaaDo ry:n 13.6.2017 tekemä oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan 9.5.2017, 45 § päätöksestä jätetään tutkimatta, koska se ei ole saapunut määräajassa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus BadBaaDo ry

2

Saate oikaisuvaatimukseen BadBaaDo ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kirjaamoon on jätetty 13.6.2017 saapuneeksi päivätty BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus koskien nuorisolautakunnan 9.5.2017, 45 § tekemää toiminta-avustuspäätöstä vuodelle 2017.

Oikaisuvaatimuksessaan BadBaaDo ry vaatii, että nuorisolautakunnan avustuspäätös yhdistyksen osalta kumotaan ja yhdistykselle myönnetään toiminta-avustusta vuodelle 2017.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle lähetetään pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen erikseen tiedoksi kirjeellä, joka on lähtenyt nuorisoasiainkeskuksesta 18.5.2017. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Viimeinen oikaisuvaatimuksen jättämispäivä on näin ollut 8.6.2017. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon myöhästyneenä.

BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja näin ollen jätetään ottamatta käsittelyyn.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus BadBaaDo ry

2

Saate oikaisuvaatimukseen BadBaaDo ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

http://www.nuoriso.hel.fi

+358 9 310 89099

 

FI02012566