Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Kirjaston vanhojen maksujen poistorajan nostaminen

HEL 2017-007917 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti nostaa vuonna 2006 tehdyssä päätöksessä mainitun raja-arvon ja poistaa aika ajoin kirjastojärjestelmästä yhteensä alle 10 euron suuruiset maksut ja luopua ko. saatavan perinnästä. Saatavien poistaminen ei koske aineistokorvauksia.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää nostaa vuonna 2010 tehdyssä päätöksessä mainitun raja-arvon ja poistaa aika ajoin kirjastojärjestelmästä yhteensä 10 euron suuruiset ja sitä suuremmat maksut, joista on jo lähetetty kaksi maksumuistutusta, ja luopua ko. saatavien perinnästä. Saatavien poistaminen ei koske aineistokorvauksia.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkien kirjastot

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot (Helmet-kirjastot) muistuttavat asiakkaitaan maksamattomista maksuista estääkseen saatavien vanhentumisen (Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728).

Velan vanhentumisen katkaisutoimenpiteet koskevat 5 euron suuruisia tai sitä suurempia myöhästymismaksuja ja muita maksuja.

Kirjastotoimenjohtajan vuonna 2006 tekemän päätöksen mukaisesti yhteensä alle 5 euron suuruiset maksut poistetaan aineistokorvauksia lukuun ottamatta Helmet-kirjastojen yhteisestä kirjastojärjestelmästä eikä niiden vanhenemista katkaista.

Kirjastotoimenjohtajan vuonna 2010 tekemän päätöksen mukaisesti yhteensä 5 euron suuruiset ja sitä suuremmat maksut, joista on jo lähetetty kaksi maksumuistutusta, poistetaan aineistokorvauksia lukuun ottamatta Helmet-kirjastojen yhteisestä kirjastojärjestelmästä eikä niistä lähetetä useampia muistutuksia.

Kirjaston perimät yksittäiset maksut ovat pieniä, vaikka niitä on asiakaskunnan suuruuden takia lukumääräisesti paljon. Maksamattomien maksujen kokonaiseuromäärää ei ole pystytty arvioimaan aukottomasti, mutta erilaisin arviointimenetelmin päädytään vuositasolla 100 000–130 000 euroon Helsingin osalta. Kun Helsingin osuus poistettujen maksutapahtumien määrästä vuosina 2014–2016 on ollut keskimäärin 33 594, on yhden poistetun maksun keskimääräinen arvo kolmen ja neljän euron välillä.

Muistuttaminen kuluttaa työvoimaresurssia ja siitä syntyy kirjastolle tulostus- ja postikuluja. On epätarkoituksenmukaista käyttää työaikaa arvoltaan vähäisiä maksumuistutuksia koskeviin kysymyksiin ja reklamaatioihin vastaamiseen. Resurssien säästämiseksi on tarkoituksenmukaista nostaa velan vanhentumisen katkaisutoimenpiteiden raja nykyisestä 5 eurosta 10 euroon.

Muiden Helmet-kirjastojen osalta vastaavat päätökset on tehty.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkien kirjastot

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566