Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virkaan ottaminen

HEL 2017-007055 T 01 01 01 01

Vrt.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti ottaa sairaanhoitaja YAMK Tiina Hörkön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virkaan 16.10.2017 lukien
5 629,68 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo tässä kokouksessa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Aino Honkapohja-Kuusisto, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 31036702, 040 6208611

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1

Läntisen nuorisotyön aluepäällikön suomenkielinen hakuilmoitus

2

Läntisen nuorisotyön aluepäällikön ruotsinkielinen hakuilmoius

3

Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-lyhyt hakijaluettelo

4

Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, 1144 § perustaa toimialojen palvelukokonaisuuksien palvelutason virat. Palvelutason virat ovat uusia virkoja kaupungin organisaatiossa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen valitsee toimialalautakunta.

Viran hakumenettely

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 19.12.2016, 108 §, että toimialojen palvelukokonaisuuksia seuraavan tason virat täytetään sisäisesti ilman julkista hakumenettelyä.

Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virka täytettiin suorasiirtona siten, että virkaan valittiin nuorisoasiainkeskuksen läntisen osaston päällikkö. Kun viranhaltija valittiin nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajan virkaan 1.5.2017 alkaen, läntisen nuorisotyön aluepäällikön virka tuli avoimeksi. Virkaa hoitaa vs. nuorisotyön aluepäällikkönä 1.8.–30.9.2017 Merja Hovi.

Nuorisotyön aluepäällikön virka oli julkisesti haettavana 21.6.–14.7.2017. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 22.6.2017 sekä Metro-lehdessä 28.6.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Oikotiellä ja Mol.fi -sivustolla.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 19.12.2016, 108 §, että palvelukokonaisuuksia seuraavan tason virkojen kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa eduksi luettiin nuorisotyön tuntemus ja kokemus operatiivisen toiminnan johtamisesta. Eduksi luettiin myös vuorovaikutus- ja viestintätaidot, myönteinen ihmiskuva sekä kokemus moniarvoisista työyhteisöistä. Lisäksi englannin kielen taito mainittiin eduksi luettavana seikkana.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Nuorisotyön aluepäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 73 henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä: ********** Tiina Hörkkö, **********

Haastattelut suoritettiin 2.8.–11.8. 2017. Haastattelut suorittivat nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka, henkilöstösuunnittelija Aino Honkapohja-Kuusisto (2.8. ja 3.8.) ja henkilöstökonsultti Sari Westerberg (11.8.).

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa: Tiina Hörkkö, ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 16.8.–22.8.2017.

Toisen haastattelukierroksen haastattelut suorittivat 24.8.2017 toimialajohtaja Tommi Laitio ja nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.

Hakija Tiina Hörkkö on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja YAMK, suuntautumislinjana alueellinen kehittäminen ja johtaminen) Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2011. Hän on päivittänyt sairaanhoitajan tutkinnon AMK-tutkinnoksi vuonna 2007. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Amiedussa vuonna 2011.

Hakija Hörkkö on työskennellyt Vantaan kaupungilla Kuntalaispalveluissa palvelupäällikkönä vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen hän on työskennellyt Vantaan kaupungin Asukaspalveluissa palvelupäällikkönä ja palvelukoordinaattorina, Vantaan kaupungilla Lasten ja nuorten Vantaa -hankkeen projektipäällikkönä ja Vantaa välittää -hankkeen projektikoordinaattorina, Suomen Punaisessa Ristissä koulutussuunnittelijana, sairaanhoitajana Vantaan kaupungin Nuorisoasemalla sekä sairaanhoitajana eri työnantajien palveluksessa.

Hakija Hörkön vahvuutena on johtamiskokemus, johon sisältyy suurten muutosprosessien toteuttamista, kokemus lähiesimiesten ja monimuotoisten työyhteisöjen johtamisesta, nuorisoalan tuntemus ja monipuolinen kokemus kuntasektorin palvelutuotannon tehtävistä.

Hakija A L-A ********** on valmistunut kauppatieteen maisteriksi Hankenilta vuonna 2009 suuntautumislinjana markkinointi. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Amiedussa vuonna 2013.

Hakija A L-A on työskennellyt Kauniaisten kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkönä vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi hän on työskennellyt Vantaan kaupungin sivistystoimessa vs. kehittämispäällikkönä, Vantaan kaupungin kulttuuripalveluissa kulttuurituotantopäällikkönä, Luckanissa projektipäällikkönä ja Eventforum Finland Oy:ssa projektipäällikkönä.

Hakija A L-A:n vahvuutena on monipuolinen kokemus kunnallisen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelutuotannon tehtävistä ja johtamisesta sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotannon kokemus kuntasektorilta ja yksityiseltä sektorilta.

Hakija MM ********** on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (yhteisöpedagogi YAMK, suuntautumislinjana yhteisöllisten prosessien tutkiminen ja kehittäminen) Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vuonna 2016. Hän on suorittanut yhteisöpedagogin AMK-tutkinnon Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vuonna 2005, johtamisen erikoisammattitutkinnon Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa vuonna 2013 ja opettajan pedagogiset opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa vuonna 2008.

Hakija MM on työskennellyt Helsingin kaupungilla Oman Muotoinen Koti -hankkeen projektipäällikkönä vuodesta 2015 alkaen. Tätä ennen hän laati projektipäällikkönä selvityksen Helsingin keskusta-alueen kulttuuritoiminnoista. Hän on työvapaalla Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuuden (entinen nuorisoasiainkeskus) nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt nuorisoasiainkeskuksessa toiminnanjohtajana useassa eri nuorisotyöyksikössä sekä nuorisotyöaineiden lehtorina Kanneljärven opistossa.

Hakija MM:n vahvuutena on monipuolinen kokemus esimies-, projekti- ja opetustehtävistä nuorisotyön alalta sekä Helsingin kaupungin organisaation ja toimintatapojen tuntemus.

Hakija TS ********** on valmistunut filosofian kandidaatiksi Joensuun yliopistosta vuonna 1987 kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmasta.

Hakija TS on työskennellyt toiminnanjohtajana Suomen Partiolaiset ry:ssä, pääsihteerinä Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:ssä, järjestöjohtajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:ssä sekä toiminnanjohtajana ja ohjelmasihteerinä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:ssä.

Hakija TS:n vahvuutena on laaja johtamiskokemus, johon sisältyy suurten muutosprosessien toteuttamista, ja nuorisotyöhön keskittyvän kansalaisjärjestötoiminnan tuntemus.

Kaikilla neljällä kärkihakijalla on nuorisotyön tuntemusta, johtamiskokemusta, hyvä verkostoitumiskyky sekä verkosto- ja muutosjohtamisen taidot. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamisosaamistaan ja kaikilla on tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä ruotsin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö vastaa nuorisotyöstä läntisen Helsingin alueella. Lisäksi aluepäälliköllä on vastuu kulttuurisesta nuorisotyöstä ja ruotsinkielisestä nuorisotyöstä koko kaupungin alueella.

Nuorisotyön aluepäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa palvelun toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Nuorisotyön aluepäällikkö on omalta osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. Toimialajohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan johdolla ja omalla operatiivisella johtamisellaan hän varmistaa, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu todeksi toimialan eri tasoilla. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä ja kaupungin uuden suunnan näyttämistä paitsi omalla palvelualueella, myös omassa palvelukokonaisuudessa ja laajemminkin toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla ja henkilöarvioinneilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Tiinan Hörkön valintaa nuorisotyön aluepäälliköksi puoltaa hakijan kokemus ja näytöt kunnallisen palvelun johtamisesta muutostilanteessa. Hakijalla on kyky johtaa strategisesti, kokonaisvaltaisella otteella ja samalla käytännönläheisesti, operatiivisen toiminnan vaatimukset huomioiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja henkilöstöjohtamisen valmiudet. Hakija on työskentelyotteeltaan toimintaa kehittävä ja selkeitä rakenteita luova. Hänellä on hyvä motivaatio kehittämistyön johtamiseen. Hänen työskentelytapansa on avoin sekä yhteistyöhön ja verkostotyöhön suuntautunut, mutta hän ottaa johtajana vastuun päätöksistä ja kokonaisuudesta. Hörköllä on myös kokemusta merkittävistä nuorisotyöllisistä kehittämisprojekteista Vantaan kaupungilla.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa ja tätä ennen lautakunnan sihteerillä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Aino Honkapohja-Kuusisto, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 31036702, 040 6208611

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1

Läntisen nuorisotyön aluepäällikön suomenkielinen hakuilmoitus

2

Läntisen nuorisotyön aluepäällikön ruotsinkielinen hakuilmoius

3

Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-lyhyt hakijaluettelo

4

Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Nuorisopalvelukokonaisuus

Hallinto/HR

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 12

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

nuorisoasiainkeskus@hel.fi

http://www.nuoriso.hel.fi

+358 9 310 89099

 

FI02012566