Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

16.8.2017, 22 §
Latukoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden käyttöön

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

15.8.2017, 11 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo, Hakasalmen huvilan näyttelyseinäkkeen hankinta

Museonjohtaja

15.8.2017, 9 §
Kaupunginmuseo, Nuoret sodassa - draamapedagogisen ohjelman hankinta

Taidemuseon johtaja

18.8.2017, 16 §
Taidemuseon taideteoslaina, Suomen Valokuvataiteen museo

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

17.8.2017, 10 §
Herttoniemen mäkihyppypaikan hoidon tehtävät ja vastuut 1.6.2017 alkaen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

24.8.2017, 3 §
Yksityishenkilön vuokran kohtuullistamishakemus, Pihlajamäen nuorisotalo

Itäinen nuorisotyö, kumppanuusyksikkö, kumppanuuspäällikkö

14.8.2017, 11 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

16.8.2017, 12 §
Tapanilan Hiidenkiven talotoimikunnan talokerhoavustushakemus vuodelle 2017

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

11.8.2017, 3 §
AA-Ryhmä Raspi VII:n vuokran kohtuullistamishakemus, Ruoholahden nuorisotalo

Esittelijä

vs. toimialajohtaja

Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. toimialajohtaja

Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566