Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sami Muttilainen ja Simon Granroth sekä varatarkastajiksi jäsenet Johanna Sydänmaa ja Otto Meri.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Arja Karhuvaaran sijasta Sami Muttilaisen ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin sijasta Simon Granrothin sekä varatarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Johanna Sydänmaan.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Arja Karhuvaara ja Silja Borgarsdóttir Sandelin sekä varatarkastajiksi jäsenet Jussi Chydenius ja Otto Meri.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566