Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen perehdytys- ja strategiaseminaari 9.–10.8.2017

HEL 2017-006972 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että lautakunnan varsinaiset ja varajäsenet sekä kulttuurijaoston, liikuntajaoston ja nuorisojaoston varsinaiset jäsenet pitävät perehdytys- ja strategiaseminaarin Porvoossa 9.–10.8.2017. Jos jaoston varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan seminaariin, niin hänen sijastaan voi osallistua hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Seminaarin tarkoituksena on tutustua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan, sen palvelurakenteeseen ja päätöksentekoon. Alustava ohjelma on liitteenä.

Arvio matkan majoitus-, kuljetus-, ruokailu- ja muista seminaarikustannuksista on maksimissaan 350 euroa per osallistuja. Luottamushenkilöiden osallistujamäärä tarkentuu ilmoittautumisten mukaan. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis-, majoitus-, ansionmenetys- ja päivärahakustannukset maksetaan hallinto- ja tukipalvelujen sisäiseltä tilaukselta.

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Esitän, että strategiaseminaariin otetaan mukaan myös lautakunnan varajäsenet. Strategiaseminaari on tärkeä koko valtuustokautta ajatellen ja lautakuntatyötä tehdään myös hyvin paljon parityönä.

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Kirsi Peltonen, Hallinnon assistentti, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lautakunnan perehdytys- ja strategiaseminaari 9.-10.8.2017, alustava ohjelma (korjattu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että lautakunnan, kulttuurijaoston, liikuntajaoston ja nuorisojaoston jäsenet pitävät perehdytys- ja strategiaseminaarin Porvoossa 9.–10.8.2017. Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan seminaariin, niin hänen sijastaan voi osallistua hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Seminaarin tarkoituksena on tutustua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan, sen palvelurakenteeseen ja päätöksentekoon. Alustava ohjelma on liitteenä.

Arvio matkan majoitus-, kuljetus-, ruokailu- ja muista seminaarikustannuksista on maksimissaan 350 euroa per osallistuja. Luottamushenkilöiden osallistujamäärä tarkentuu ilmoittautumisten mukaan. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis-, majoitus-, ansionmenetys- ja päivärahakustannukset maksetaan hallinto- ja tukipalvelujen sisäiseltä tilaukselta.

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.

Esittelijän perustelut

Lautakunta päättää luottamushenkilöidensä virkamatkoista Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvien matkojen osalta.

Esittelijä

toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1

Lautakunnan perehdytys- ja strategiaseminaari 9.-10.8.2017, alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566