Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Läntisen nuorisotyöpalvelun aluepäällikön viran väliaikainen hoitaminen

HEL 2017-007055 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta päätti määrätä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön vastaavan suunnittelijan Merja Hovin hoitamaan nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön avointa virkaa 5 629,68 euron mukaan määräytyvin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.8.2017 lukien 30.9.2017 saakka, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes virkaan valittava nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikkö ottaa viran vastaan.

Avoimen viran hoitajaksi ehdotettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön vastaava suunnittelija Merja Hovi ei täytä läntisen nuorisotyön aluepäällikön avoimen viran kelpoisuusvaatimuksia, jolloin sovelletaan KVTES:n 2 luvun 9 §:n 2 momenttia tehtäväkohtaisen palkan alentamisesta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen päättää toimialalautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 § 196, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virka on avoinna, koska Helsingin kaupungin kaupunginhallitus päätti 2.5.2017 § 477 ottaa viranhaltijana toimineen Mikko Vatkan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajan virkaan 1.5.2017 lukien. Läntisen nuorisotyön aluepäällikön virantäyttöprosessi on käynnissä ja kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta tehnee päätöksen asiasta syksyllä 2017.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

KVTES:n 2 luvun 9 §:n 2 momentissa sovitaan tehtäväkohtaisen palkan alentamisesta: ”Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.”

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asiainosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566