Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (6)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Vuoden 2020 toiminta-avustusten käyttö

HEL 2020-000178 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, että koronan aiheuttamien rajoitusten johdosta 2020 toiminta-avustusten/starttiavustusten käyttämättä jääneet osuudet siirretään vuodelle 2021 seuraavasti:

Aarnivalkeat r.y. sai toiminta-avustusta 4 200 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 3 004,91 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 1 195,09 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.

Scoutkåren Nybyggarna rf sai toiminta-avustusta 3 100 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 2 785,79 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 314,21 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.

Oulunkylän VPK ry:n nuoriso-osasto sai toiminta-avustusta 1 200 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 941,34 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 258,66 euroa, yhdistyksen nuoriso-osaston toimintaan vuonna 2021.

Vuosaaren Vapaaehtoinen Palokunta Vuosaaren VPK ry:n nuoriso-osasto sai toiminta-avustusta 1 700 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 1 396,10 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 258,66 euroa, yhdistyksen nuoriso-osaston toimintaan vuonna 2021.

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry sai starttiavustusta 2 900 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja  695,18 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 2 204,82 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.

Helsingin Vapaaseurakunnan yli 7-vuotiaiden varhaisnuorten toiminta sai starttiavustusta 1 300 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 974,12 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 325,88 euroa, yhdistyksen varhaisnuorisotoimintaan vuonna 2021.

Kohtaus ry sai toiminta-avustusta 6 000 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 5 379,85 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 620,15 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.

Malm svenska ungdomsförening r.f.:n nuorisotoiminta sai toiminta-avustusta 1 000 euroa ja sillä oli hyväksyttyjä menoja 499,26 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 500,74 euroa, yhdistyksen nuorisotoimintaan vuonna 2021.

Muotijuttu ry sai starttiavustusta 2 800 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 2 339,95 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 460,05 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2021.

Siirretyn avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2022 toiminta- ja/tai palkkausavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus).

Avustusten käytön selvityksestä puuttuvat asiakirjat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antaa yhdistyksille lisäaikaa avustuksen käytön selvityksille seuraavasti:

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf ei ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus sekä nuorisotoiminnan erittelyt 23.8.2021 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus 23.8.2021 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Helsingin vapaaseurakunnan nuorten toiminta toimitti avustuksen käytön selvityksenä yhdistyksen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä nuorisotoiminnan erittelyt. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla Helsingin Vapaaseurakunta ry:n puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus 23.8.2021 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Helsingin vapaaseurakunnan yli 7-vuotiaiden varhaisnuorten toiminta toimitti avustuksen käytön selvityksenä yhdistyksen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä varhaisnuorisotoiminnan erittelyt. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla Helsingin Vapaaseurakunta ry:n puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus 23.8.2021 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Muotijuttu ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tilin/toiminnantarkastuskertomus 23.8.2021 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Roolipeliyhdistys Avatar ry ei ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus 23.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Tule mukaan ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä koko yhdistyksen tuloslaskelman, taseen, toiminnantarkastuskertomuksen sekä toimintakertomuksen ja lisätietoina yhdistyksen tiliotteet ja nuorisotoiminnan tositteet. Näiden perusteella nuorten toiminnan erittelemisessä oli epäselvyyksiä ja puutteita. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla pyydettävät lisätiedot 15.6.2021 mennessä tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Nuorisojaosto merkitsi tiedoksi, että muut vuonna 2020 toiminta-avustusta saaneet yhdistykset ovat muilta osin, paitsi muutama yhdistys vuosikokouspöytäkirjan osalta, toimittaneet avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Puuttuvat allekirjoitetut vuosikokouspöytäkirjat, joissa vuoden 2020 tilinpäätös käsitellään, tulee toimittaa sähköpostitse 23.8.2021 mennessä kumppanuusyksikölle.

Käsittely

Esteelliset: Sebastian Franckenhaeuser
Esteellisyyden syy: Yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain toiminta-avustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso-, nuorisojärjestöille sekä muiden yhdistysten nuoriso-osastoille ja -jaostoille. Edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto ko. vuodelta sekä vuosikokouspöytäkirja, jossa tilinpäätös on käsitelty. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Mikäli vuoden 2020 toiminta- ja/tai palkkausavustusta jää kalenterivuoden 2020 aikana käyttämättä, siirretään sen käyttöoikeus 31.12.2021 saakka. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Avustusta saavien yhdistysten on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidossa seurata. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Vuoden 2020 toiminta-avustuksen käyttö tuli selvittää 31.3.2021 mennessä. Pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset tuottivat yhdistyksille toiminnallisia ja taloudellisia vaikeuksia. Tämä näkyi myös vuoden 2020 toiminta-avustuksen käytönselvitysten kohdalla.  Avustusvalmistelussa joustettiin enemmän kuin koskaan. Useille yhdistyksille annettiin lisäaikaa ja näistä moni sai vielä senkin jälkeen ylimääräisiä eräpäiviä toimittaa asiakirjoja ja pyydettyjä lisätietoja. Useiden yhdistysten oli vaikea saada asiakirjoja kuntoon ja tilinpäätöstä vahvistetuksi normaalissa aikataulussa.

Tapahtumia, kerhoja, kokouksia ja leirejä jouduttiin perumaan kokoontumisrajoitusten takia eikä toiminta-avustusta saatu kokonaisuudessaan käytettyä. Käyttämättä jääneet osuudet siirrettiin kaikki tälle vuodelle. Yhdistykset pystyivät käyttämään tätä osuutta jo heti tammikuusta lähtien, koska nuorisojaosto päätti asiasta jo joulukuussa 2020. 

Osalla yhdistyksistä olivat menot kuitenkin kasvaneet. Näillä esimerkiksi toiminnan siirtäminen virtuaaliseksi aiheutti uusia yllättäviä kuluja, muun muassa erilaisia striimaus-, ohjelma- ja laitehankintakuluja. 

Tule mukaan ry:lle myönnettiin vuodelle 2020 starttiavustus sen nuorisotoiminnan käynnistämiseen. Yhdistys ei ole toistaiseksi eritellyt nuorisotoiminnan kuluja hyväksyttävästi, sillä niiden osuutta ei pystytä kirjanpidossa seuraamaan.

Toiminta-avustuksia myönnettiin vuodelle 2020 myönnettiin 153 yhdistykselle 1 121 356 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 28.05.2020 § 18

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566