Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Palkkausavustukset vuodelle 2021

HEL 2021-000226 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi palkkausavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 732 700 euroa.

International Youth Cooperation Suomi ry:lle (nro 10) ei myönnetä avustusta, koska toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.

Käpylän Yhdyskuntaklubi ry:lle (nro 13) ei myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.

Leirikesä ry:lle (nro 14) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole jäsenpohjaltaan nuorisojaoston linjausten ja päätösten mukainen helsinkiläinen nuorisoyhdistys. Lisäksi yhdistys on saanut loma-aikojen leiriavustusta helsinkiläisten lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen vuodelle 2021.

Logrus – Kansainvälinen nuorisoaloitteiden tukiyhdistys ry:lle (nro 15) ei myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.

Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry:lle (nro 23) ei myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.

SWITCH ry:lle (nro 25, ent. Vietnamese Entrepreneurship Society in Finland ry) ei myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.

Yhteinen oikeus ry:lle (nro 26) ei myönnetä avustusta, koska toiminta on paikallisyhdistysluonteista, joten toiminnan laajuus ja kattavuus eivät täytä avustusehtoja. Toimintaa tuetaan toiminta-avustuksista.

Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:lle (nro 27) ei myönnetä avustusta, koska hakemus saapui myöhästyneenä.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Ohjeet avustuksen saajille

Vuoden 2021 palkkausavustus tulee selvittää vuoden 2022 palkkausavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus). Lisäksi avustuksen saajien tulee toimittaa selvityksen yhteydessä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2021 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

Palkkausavustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksen saantiin ovat oikeutettuja rekisteröityneet helsinkiläiset nuorisojärjestöt tai vastaavat yhdistykset, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä/jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai jos järjestön luonne muutoin edellyttää organisoimista. Lisäksi palkkausavustuskelpoisten järjestöjen jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Nuorisojaosto päätti tammikuun kokouksessaan varata palkkaus- ja toiminta-avustuksiin 1 905 000 euroa, joka tässä jaetaan seuraavasti: palkkausavustuksiin 732 700 euroa ja toiminta-avustuksiin 1 172 300 euroa. Palkkausavustuksiin tulee tänä vuonna indeksikorotus.

Palkkausavustusten saannin edellytyksenä on toimintatavoiltaan vakiintunut nuorisojärjestö, jolla on näyttöä toiminnan laajuudesta, kattavuudesta sekä kyvystä toimia työnantajana. Lisäksi linjauksena on ollut, että avustusta myönnetään vain kuukausipalkkaa saavien työntekijöiden kustannuksiin, eikä esimerkiksi tuntipalkkaisten kerho-ohjaajien kustannuksiin.

Palkkausavustusta voi käyttää ainoastaan yhdistyksen työntekijän palkkauskuluihin, palkkauksesta aiheutuviin lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin sosiaalikuluihin sekä lakisääteisiin vakuutuksiin ja työntekijän työstä aiheutuviin matkakustannuksiin. Avustusta ei voi käyttää palkkioihin eikä palvelujen ostamiseen (esim. kirjanpitopalvelut).

Avustusohjesäännön mukaisesti palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja nuorisojaosto päättää avustukseen oikeutetut järjestöt sen ja muiden avustuskriteerien perusteella. Edellinen arviointikierros oli keväällä 2020. Viime vuonna nuorisojaosto teki päätöksen palkkausavustukseen oikeutetuista järjestöistä arvioinnin ja muiden avustusehtojen perusteella vuosille 2020-2022. Kolmen vuoden välein suoritettava arviointi antaa järjestöille riittävästi aikaa kehittää nuorisotoimintaa sekä sen laajuutta ja tuloksellisuutta.

Palkkausavustusta vuodelle 2021 tuli hakea helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 26 hakemusta (2020:26). Yksi hakemus tuli määräajan jälkeen myöhästyneenä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen palkkausavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

Palkkausavustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 20.01.2021 § 4

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566