Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

28.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2020

HEL 2017-012575 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu syyskaudella 2020 seuraavasti:

to 17.9.

klo 16.15

to 29.10.

klo 16.15

to 26.11.

klo 16.15

ti 8.12.

klo 16.15

 

Nuorisojaosto kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lautakunnan
kokoushuoneessa osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 10.12.2019 § 32

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 13.06.2019 § 13

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566