Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2019

HEL 2017-012575 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti kokoontua kevätkaudella 2019 seuraavasti:

to 31.1.2019

klo 16:15

to 28.3.2019

klo 16:15

to 23.5.2019

klo 16:15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivän

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 29.05.2018 § 12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 30.11.2017 § 9

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566