Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Vuoden 2017 toiminta-avustusten käyttö

HEL 2017-000176 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

 1. antaa EYP-Helsinki ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys (edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus ja jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta) vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 2. antaa Kanava nuoriso ry:lle mahdollisuuden toimittaa vahvistettu tilinpäätös vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 3. antaa Koulutus- ja kehitysyhdistys Merihepo ry:lle mahdollisuuden toimittaa hyväksyttävä selvitys (kirjanpitolain mukainen edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase ja jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksen) vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 4. antaa Lauttasaaren Vapaaehtoinen Palokunta ry:n nuoriso-osastolle oikeuden käyttää vuoden 2017 toiminta-avustuksen käyttämättä jäänyt osuus 99 euroa, yhdistyksen toimintaan vuodelle 2018.
   
 5. antaa Monik ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys (edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastuskertomus) vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 6. antaa The Movement-nuorisoverkosto ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys (edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastuskertomus) vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 7. antaa Puntland Community ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys (edellisen tilikauden tuloslaskelma ja erittely nuorten toiminnasta, tase, toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastuskertomus) vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 8. antaa Siniritarit r.y:lle oikeuden käyttää toiminta-avustuksen käyttämättä jäänyt osuus 18,67 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2018
   
 9. todeta, että Somaliland Development Organisation ry ei toimittanut pyydettyjä selvityksiä tilinpidontarkistukseen, joten vuoden 2017 avustus siirretään kumppanuuspäällikön takaisin perittäväksi.
   
 10. antaa Taakuleeye Helping hand ry:lle mahdollisuuden toimittaa hyväksyttävä selvitys (kirjanpitolain mukainen edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase ja tilin/toiminnantarkastuskertomus) vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 11. antaa Ulkomaalaisten Itsensä Kehittämis ry:lle mahdollisuuden toimittaa selvitys (edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastuskertomus) vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 12. periä takaisin Viipurin Metsänkävijät ry:n toiminta-avustuksen käyttämättä jääneen osuuden, 111,35 euroa.
   
 13. merkitä tiedoksi, että muut vuonna 2017 toiminta-avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen nuorisopalveluihin.
   
 14. merkitä tiedoksi avustusta saaneiden yhdistysten tilinpidon tarkastukset.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen, nuorisosihteeri Tuulia Saves ja nuorisosihteeri Virpi Talasmäki.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

BadBaaDo ry_Tilinpidontarkastus

2

Keskustanuorten Helsingin piiri ry_Tilinpidontarkastus

3

Konsom-nuoret ry_Tilinpidontarkastus

4

Kuksat ry_Tilinpidontarkastus

5

Kuunarikerho ry_Tilinpidontarkastus

6

Muutoksii ry_Tilinpidontarkastus

7

SomalilandDevelopmentRy_Tilinpidontarkastus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain toiminta-avustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille sekä muiden yhdistysten nuoriso-osastoille ja -jaostoille.

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin.

EYP-Helsinki ry sai 630 euron toiminta-avustuksen. Yhdistys ei ole hakenut avustusta vuodelle 2018 eikä selvittänyt vuoden 2017 avustuksen käyttöä.

Kanava nuoriso ry sai 31 300 euron avustuksen ja yhdistyksen käytön selvitys on tehty vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen perusteella

Koulutus- ja kehitysyhdistys Merihepo ry sai 1 450 euron avustuksen eikä selvittänyt sen käyttöä hyväksyttävästi.

Lauttasaaren Vapaaehtoinen Palokunta ry:n nuoriso-osasto sai 1 100 euron avustuksen, josta yhdistyksen selvityksen mukaan avustukseen oikeuttavia menoja oli 1 001 euroa. Käyttämättä jäänyt osuus, 99 euroa, esitetään siirrettäväksi seuraavalle vuodelle.

Monik ry sai 8 600 euron toiminta-avustuksen. Yhdistys ei ole hakenut avustusta vuodelle 2018 eikä selvittänyt vuoden 2017 avustuksen käyttöä.

The Movement-nuorisoverkosto ry sai 1 800 euron toiminta-avustuksen. Yhdistys ei ole hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2018 eikä selvittänyt vuoden 2017 avustuksen käyttöä.

Puntland Comminity ry:n nuorisotoiminta sai 8 600 euron toiminta-avustuksen. Yhdistys ei ole hakenut avustusta vuodelle 2018 eikä selvittänyt vuoden 2017 avustuksen käyttöä.

Siniritarit r.y sai 1 100 euron toiminta-avustuksen, josta yhdistyksen selvityksen mukaan avustukseen oikeuttavia menoja oli 1 081,33 euroa. Käyttämättä jäänyt osuus, 18,67 euroa, esitetään siirrettäväksi seuraavalle vuodelle.

Somaliland Development Organisation ry sai 400 euron toiminta-avustuksen. Yhdistystä pyydettiin toimittamaan vuosien 2016 ja 2017 asiakirjat ja tositteet tilinpidontarkistukseen, mitä yhdistys ei tehnyt. Se ei myöskään hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2018 eikä selvittänyt vuoden 2017 avustuksen käyttöä. Avustus esitetään perittäväksi takaisin.

Taakuleeye Helping hand ry sai 3 300 euron avustuksen eikä selvittänyt sen käyttöä hyväksyttävästi.

Ulkomaalaisten Itsensä Kehittämis ry sai 1 600 euron toiminta-avustuksen. Yhdistys ei ole hakenut vuodelle 2018 toiminta-avustusta eikä selvittänyt vuoden 2017 avustuksen käyttöä.

Viipurin Metsänkävijät ry sai 2 740 euron toiminta-avustuksen. Yhdistys ei hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2018, mutta selvitti vuoden 2017 avustuksen käytön. Yhdistyksellä oli avustukseen oikeuttavia menoja 2 628,65, joten avustusta jäi käyttämättä 111,35 euroa, joka esitetään perittäväksi takaisin.

Muut toiminta-avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävän selvityksen avustuksen käytöstä nuorisopalveluihin.

Avustusta saaneiden yhdistysten tilinpidon tarkastus

Avustusohjeen mukaan nuorisopalvelujen tulee valvoa avustuksen käyttöä. Sillä on oikeus tarkistaa vuosittain pistokokeella avustusta saavien yhdistysten tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit. Nuorisopalvelut voi myös tarvittaessa hankkia ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidon tarkastuksen.

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 26.1.2017, § 6 varata myös vuoden 2017 avustusmäärärahoista 10 000 euroa ulkopuolisen tahon suorittamiin tilinpidontarkastuksiin. Tänäkin vuonna tilintarkastajana käytettiin vuoden 2016 kilpailutuksessa valikoitunutta hyväksi osoittautunutta Tilintarkastustoimisto Lydman Oy:tä.

Tarkastuksen kohteeksi valittiin seitsemän toiminta-, palkkaus- tai loma-aikojen leiriavustusta saanutta yhdistystä. Tarkastus tehtiin pääasiallisesti vuoden 2016 ja osin 2017 tilinpidosta ja hallinnosta. Edellisestä vuodesta poiketen tänä vuonna tarkastuksen perusteella päädyttiin perimään joiltakin yhdistyksiltä sekä loma-aikojen leiri,- että toiminta-avustuksia takaisin.

Tilintarkastustoimisto on tehnyt jokaisesta järjestöstä erilliset raportit, tilinpidontarkastushavainnot, jotka lähetetään ko. järjestöille nuorisojaoston kokouksen jälkeen. Lisäksi kaikille avustusta saaville yhdistyksille voidaan toimittaa raporteissa oleva yleistieto ja tilinpidon kehittämisehdotukset.  Tilinpidontarkastusraportit ovat esityksen liitteenä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

BadBaaDo ry_Tilinpidontarkastus

2

Keskustanuorten Helsingin piiri ry_Tilinpidontarkastus

3

Konsom-nuoret ry_Tilinpidontarkastus

4

Kuksat ry_Tilinpidontarkastus

5

Kuunarikerho ry_Tilinpidontarkastus

6

Muutoksii ry_Tilinpidontarkastus

7

SomalilandDevelopmentRy_Tilinpidontarkastus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 05.10.2017 § 27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2017 § 33

Nuorisolautakunta 09.05.2017 § 45

Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 25.01.2017 § 7

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10400

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566