Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Suomen Taidetanssin Tuki ry:n ja Suomen Kurditalo ry:n loma-aikojen leiriavustushakemukset kaudelle 1.11.2017–31.10.2018

HEL 2018-000117 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti olla myöntämättä loma-aikojen leiriavustusta Suomen Taidetanssin Tuki ry:lle ja Suomen Kurditalo ry:lle kaudelle 1.11.2017–31.10.2018.

Hylkäysperusteet: molempien yhdistysten loma-aikojen leiriavustushakemukset kesän 2018 aikana pidettäville leireille saapuivat myöhässä. Lisäksi Suomen Kurditalo ry:n hakemus ei täytä loma-aikojen leiriavustuskriteereitä.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen, nuorisosihteeri Tuulia Saves ja nuorisosihteeri Virpi Talasmäki.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Taidetanssin Tuki ry hakee 12.4.2018 saapuneella hakemuksellaan 14  000 euroa loma-aikojen leiriavustusta kuudelle kesä-elokuun 2018 välisenä aikana järjestettävälle koululaisten tanssileirille. Leirit ovat päiväleirejä ja ne pidetään Helsingissä.

Suomen Kurditalo ry hakee 21.4.2018 saapuneella hakemuksellaan 1 820 euroa loma-aikojen leiriavustusta yhdelle viikonloppuleirille 17.–19.8.2018. Leiri järjestetään Turussa ja se on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville kurdinuorille.

Loma-aikojen leiriavustushaku kaudelle 1.11.2017–31.10.2018 päättyi 31.10.2017. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto teki päätöksen loma-aikojen leiriavustusten jakamisesta ko. kaudelle kokouksessaan 23.1.2018 , § 6. Molempien hakijoiden hakemukset saapuivat huhtikuussa myöhästyneinä. Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden mukaisesti myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäviksi.

Lisäksi Suomen Kurditalo ry:n hakemuksessa järjestettäviä leirejä oli vain yksi, jonka kesto oli vain kaksi yötä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston avustusohjesäännön mukaan koulujen loma-aikoina järjestettäviä leirejä tulee olla vähintään neljä ja yöleirien kesto tulee olla vähintään kolme yötä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 23.01.2018 § 6

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10400

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566