Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2021

HEL 2021-005664 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt starttiavustusta Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry:lle vuodelle 2021.

Hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisoyhdistys vaan opiskelijayhdistys, joka kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tuen piiriin.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisojaosto ei myönnä avustuksia opiskelijajärjestöjen toimintaan. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry on vuonna 2020 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan mahdollistaa purjehdusharrastuksen kokeminen ja aloittaminen Helsingin yliopiston opiskelijoille. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija tai jatko-opiskelija, joka on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen tai Helsingin yliopiston vaihto-opiskelija.

Yhdistys hakee starttiavustusta toiminnan käynnistämiseen ja vuoden 2021 keskiössä on oman purjeveneen hankinta ja purjehdustoiminnan käynnistäminen. Muita vuoden toimintamuotoja ovat teoriakoulutukset, ekskursiot, tasokokeet ja venekulttuuria edistävät yhteisölliset tapahtumat.

Yhdistys on saanut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta tukea vuonna 2020 ja hakenut sitä myös vuodelle 2021.

Helsingin yliopiston akateemiset purjehtijat - Hyrsky ry haki 2 000 euron avustusta toimintansa käynnistämisen aiheuttamiin kuluihin 31.3.2021 saapuneella hakemuksellaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566