Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Teppo Marttinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Kalle Polkutie.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Dennis Hamro-Drotzin sijasta Kalle Polkutien.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Teppo Marttinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Dennis Hamro-Drotz.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566