Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

27.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2021

HEL 2021-005698 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry:lle 4 900 euroa starttiavustusta yhdistyksen nuorisotoiminnan käynnistämiselle vuodelle 2021

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2022 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2022 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös
tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavustusta toimintaansa aloittavalle tai toimintaansa uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry:n perustana on vuonna 2005 rekisteröity Teatteri yhdistys Vahvat tunteet ry, jossa toimi monen ikäisiä teatteriharrastajia ja jonka tarkoitus oli kehittää ja tuoda tunnetuksi improvisaatioteatteria. Yhdistys päätti vuodenvaihteessa 2020-2021 laajentaa toimintaansa ja kohdistaa sen lapsiin ja nuoriin. Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tuoda tunnetuksi nuorille sekä improvisaatioteatteria että media-alaa.

Yhdistyksen tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisen teatteriharrastuksen tarjoamisen lisäksi kasvattaa yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista sekä vahvistaa uussuomalaisen kulttuuri-identiteetin syntyä.

Sillä on kaksi päätoimintamuotoa, lasten ja nuorten teatteritoiminta sekä nuorten Laiffimme media. Teatteritoiminnan tavoitteena on esitellä lapsille ja nuorille maailmankirjallisuuden parhaat taideteokset, esteettisen ja taiteellisen maun muodostuminen, luovuuden paljastaminen, työn taitojen muodostuminen ja viestintä tiimissä. Tänä vuonna on tarkoitus keskittyä Fjodor Dostojevskin teoksiin tämän venäläisen kirjailijan 200-vuotisjuhlan kunniaksi. Lisäksi aiotaan osallistua kiertueille ja festivaaleille Suomessa ja ulkomailla pandemiatilanteen sallimissa rajoissa.

Laiffimme median kautta halutaan tukea nuorten kasvua sekä myös edistää heidän alalle kouluttautumistaan ja työllistymistä. Toiminnassa on tarkoituksena toteuttaa nuorten nuorille tuottamaa kaksikielistä keskustelua mediassa heitä puhuttavista ja koskettavista ajankohtaisista asioista. Laiffimme-media alkoi radio-ohjelmana ja sitä ollaan laajennettu myös Youtubeen, Instagramiin, Snapchattiin sekä Telegram-kanavalle. Sillä on laaja yleisö ja se on jo tuttu erityisesti Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

Nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja keskinäisen vertaistuen lisäksi Laiffimme media vahvistaa nuorten kaksikielisyyttä ja osaamista heitä kiinnostavilla media-aloilla. Nuoret pääsevät toiminnassa harjoittelemaan työntekoa esimerkiksi toimittajana, kameramiehenä, bloggaajana, valokuvaajana, kääntäjä-tekstittäjänä ja tv - ja radiojuontajana. Näin kynnys jatko-opiskeluihin media-alalla madaltuu.

Koronan aiheuttamien rajoitusten takia yhdistys on siirtänyt osan toiminnastaan virtuaaliseksi, mutta pandemiatilanteen salliessa kerho- ja kurssitoiminta sekä osa muista työpajoista ja tapahtumista järjestetään sen omassa vuokratilassa Helsingin keskustassa.

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa teams-tapaamisessa. Sen toiminnassa on mukana 77 osallistujaa, joista 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria on 59. Yhdistyksen menoarvio vuodelle 2021 on 36 439 euroa ja tuloja se aikoo hankkia haetun avustuksen lisäksi 15 540 euroa erilaisilla kurssi- ja jäsenmaksuilla.

Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry haki 18.2.2021 saapuneella hakemuksellaan 18 000 euron starttiavustusta toiminnan käynnistämiselle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566