Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 2021

HEL 2020-012938 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto varasi vuoden 2021 avustusmäärärahasta 2 625 000 euroa toiminta- ja palkkausavustuksiin 1 905 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 630 000 euroa ja projektiavustuksiin 90 000 euroa. Vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 450 euroa kuukaudessa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2019, § 199 tulosbudjetin yhteydessä toimialan yhteiset avustusperiaatteet. Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävimmistä tehtävistä, jota toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa on osoitettu nuorisojaoston avustusmäärärahoihin 2 625 000 euroa vuodelle 2021 (2020: 2 625 000). Määrärahaa ei talousarviossa ole jaettu erikseen eri avustuslajeihin vaan jako on nuorisojaoston harkinnassa. Määrärahojen jakaminen ja katsaus edellisen ja tulevan vuoden avustuksiin on yleensä käsitelty nuorisojaoston tammikuun kokouksessa.

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaoston avustuksia on neljää eri lajia: toiminta-, palkkaus-, loma-aikojen leiri- ja projektiavustukset. Näistä projektiavustukset pitävät sisällään myös talokerho- ja starttiavustukset sekä tarvittaessa mahdolliset korona-epidemian johdosta myönnetyt pika-avustukset.

Nuorisojaoston avustusmäärärahoilla tuetaan helsinkiläisten nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistysten vuosittaista toimintaa, nuorten toimintaryhmien toimintaa ja helsinkiläisten yhdistysten loma-aikojen leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Avustuksia valmistellaan nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön ja kaupungin yleisohjeeseen perustuen.

Avustusmäärärahat 2021 pysyvät ennallaan viime vuoteen verrattuna. Vuosiavustuksista toiminta-avustukset ja palkkausavustukset on tässä vaiheessa vuotta järkevää vielä pitää yhtenä 1 905 000 euron kokonaissummana. Näiden avustusten viimeinen hakupäivä on helmikuun lopussa ja vasta hakemuksia valmisteltaessa pystytään arvioimaan kokonaistilanne ja vuosiavustusten jakaminen.

Avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto linjaa vuosittain myös vuokra-avustuksen. Toiminta-avustuksen yhteydessä haettavan vuokra-avustuksen maksimimäärä on 450 euroa. Siihen ei ole tarvetta tehdä tarkennuksia vuodelle 2021.

Loma-aikojen leiriavustussumma pysyy yhä samana ollen 630 000 euroa. Avustuksen saajien määrä ja leirieuron suuruus on pysynyt suhteellisen samana joka vuosi, joten tällä hetkellä ei ole korotuspainetta. 

Myös projektiavustusten määräraha on kokonaisuudessaan ollut toistaiseksi riittävä, sillä avustettujen nuorten ryhmien määrää ei ole päästy kasvattamaan. Käytännössä nuorisotyöllisiin hankkeisiin on kuitenkin käytettävissä hieman enemmän rahaa, koska kuljetusavustus poistui vuoden alussa ja aiemmin siihen käytetyt rahat ovat nyt nuorisoyhdistysten ja nuorten ryhmien haettavissa. Kumppanuusyksikön toiveena onkin, että jatkossa pystyttäisiin panostamaan siihen, että helsinkiläiset nuorten ryhmät löytäisivät paremmin ja helpommin nuorisopalvelujen avustus- ja tukimahdollisuudet. Näin myös paine projektiavustusmäärärahan nostamiseen kasvaisi jatkossa. Määrärahoista voidaan myös tarvittaessa viime vuoden tapaan myöntää pika-avustuksia helsinkiläisiin nuoriin liittyviin digitaalisiin hankkeisiin. Nyt projektiavustusmäärärahaan varataan kokonaisuudessaan 90 000 euroa.

Kumppanuusyksikkö tulee jatkamaan avustusten käytön valvonnan tehostamista. Jo useana vuonna on avustuksen saajille tehty ulkopuolisen suorittama tilinpidontarkastus. Tällä hetkellä on käynnissä valmistelu toimialan kumppanuusyksiköiden yhteinen tilinpidontarkastus vuoden 2019 tilikaudelta ja sen tarkastusraportti toimenpiteinen tuodaan jaostoon tiedoksi myöhemmin keväällä. Vuosiavustuksia myönnettäessä vaaditaan hakijalta jatkossa myös vuosikokouspöytäkirja, jossa käsitellään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.

Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen myös projektiavustuksia saaneisiin yhdistyksiin ja nuorten ryhmiin, joilta kaikilta pyydetään projektiavustusselvityksen lisäksi kuittikopiot tapahtumien menoista. Kumppanuusyksikössä jatketaan verkostoitumista ja kouluttautumista avustusten käytön valvontaan liittyen.

Korona-epidemia ja sen aiheuttamien rajoitusten vaikutus yhdistyksiin huomioidaan jaoston jo joulukuussa tekemien toimintalinjausten mukaisesti.  Tilanne ja siihen liittyvät rajoitukset sekä seuraukset ovat aiheuttaneet laajoja taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia. Muutokset pyritään huomioimaan ajantasaisesti ja joustavasti myös avustuksia myönnettäessä ja käytön selvityksiä tehtäessä, jotta yhdistysten toiminta ja vaikuttavuus kriisiolosuhteissa ja niiden jälkeen ei heikkene tai vaarannu. Myös uutta pika-avustusjakoa projektiavustuksina pohditaan tarvittaessa.

Kaupunkistrategian toteuttamisen osalta toimialan palvelukokonaisuudet tuottavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ennen valtuustokauden (2018–21) loppua. Työn tuloksena määritellään, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mitkä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle. Tarkoitus on myös kehittää nykyistä parempia tapoja osoittamaan avustustoiminnan vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palvelujen ja toimijaverkoston kesken. Nuorisopalvelut panostaa edelleen avustusten ja muidenkin järjestöpalvelujen markkinointiin sekä sponssituen saamiseksi paremmin nuorten ryhmien tietoon ja käyttöön. Palvelustrategiatyön tavoitteena on myös kehittää kumppanuuden koko skaalaa: mitä mahdollisuuksia nuorisotyöyksiköillä on toimia kumppaneiden kanssa yhteisesti avustusten ja hankintojen osalta että niiden välimaastossa.

Katsaus vuoteen 2020

Vuonna 2020 nuorisojaoston avustuksia myönnettiin toiminta-avustuksina 153 yhdistykselle 1 121 356 euroa (2019: 148 yhdistystä ja 930 170 euroa) ja palkkausavustuksina 21 yhdistykselle 783 644 euroa (2019:21 yhdistystä ja 729 830 euroa.) Toiminta-avustusten piiriin siirtyi kaksi uutta toimintoa budjettirahoituksineen ja tämä aiheutti toiminta-avustusmäärärahoissa pientä kasvua.

Loma-aikojen leiriavustuksina jaettiin 37 yhdistykselle 630 000 euroa (2019: 35 yhdistystä ja 630 000 euroa) projektiavustuksina 87 550 euroa (2019: 85 000) euroa.

Projektiavustuksiin sisältyi kuljetusavustuksia 5 350 (2019: 3 800) euroa, starttiavustuksia 15 100 euroa (2019: 22 300 euroa), talokerhoavustuksia 650 euroa (2019: 600 euroa) pika-avustuksia 28 yhdistykselle 54 500 euroa ja varsinaisia projektiavustuksia 11 850 euroa (2019: 58 300).

Korona-epidemia ja sen aiheuttamat rajoitukset aiheuttivat paljon muutoksia yhdistysten toimintaan ja talouteen ja nämä huomioitiin myös avustuksissa ja niiden käytön selvityksissä. Projektiavustuksista jaettiin pika-avustuksia uudenlaiseen digitaaliseen ja virtuaaliseen toimintaan, tapahtumiin ja etätekemiseen, joka edisti helsinkiläisnuorten osallistumista ja sosiaalista vahvistamista. Pika-avustusta myönnettiin poikkeuksellisesti muillekin kuin nuorisoyhdistyksille, mikä avustus kohdistui helsinkiläisiin nuoriin. Pika-avustuksen käyttö ja tulokset tuodaan tiedoksi nuorisojaostolle kevään aikana.

Nuorisojaosto päätti myös olla perimättä takaisin maksettuja loma-aikojen leiriavustuksia, mikäli toimintojen peruuntuminen ja vain osittain toteutuminen johtuivat epidemiasta ja sen aiheuttamista rajoituksista. Avustus perittiin takaisin vain jos hakija ei ollut järjestänyt ollenkaan leirejä ja/tai avustuksen käyttöä ei selvitetty.

Rahallisen tuen lisäksi lukuisia toimijoita on autettu muilla keinolla esim. mahdollistamalla tiloja leireihin ja muuhun toimintaan sekä monistamon ja taittopajan palveluilla. Kaikki projektiavustusta hakeneet nuorten ryhmät ja toimintaansa aloittelevat starttia saaneet yhdistykset on tavattu ja heitä on pyritty tukemaan myös muilla tavoilla vaikka avustusta ei olisikaan pystytty myöntämään. Tapaamiset järjestettiin keväästä lähtien digitaalisesti koronan takia.

Avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksia hakeville järjestöille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja samalla aikajänteellä nuorisojaosto tekee linjauksen palkkausavustuksista sekä päättää avustukseen oikeuttavat järjestöt. Arviointikierros oli vuonna 2020, jolloin linjattiin palkkausavustukset kausille 2020–2022. Arvioinnin perusteella palkkausavustuksen piiriin nousi yksi uusi yhdistys: Helsinki Pride -yhteisö ry ja yksi putosi pois (Helsingin Venäläinen Sadko-klubi ry).

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 08.12.2020 § 28

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566