Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

28.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Loma-aikojen leiriavustukset 2021 (kausi 1.11.2020–31.10.2021)

HEL 2021-000224 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi liitteen mukaisesti loma-aikojen leiriavustusta 630 000 euroa.

Myönnetyistä avustuksista maksetaan 80 % heti ja lopullinen päätös avustuksesta tehdään toteutuneiden leirivuorokausien perusteella.

Kauden 1.11.2020–31.10.2021 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää leiriavustusselvityslomakkeella 31.10.2021 mennessä ja sen lisäksi avustusta saavan tulee toimittaa nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön 31.3.2022 mennessä hyväksytty tilinpäätös, jossa leirien tulot ja menot näkyvät omana kustannuspaikkanaan.

Eräpinskut ry:lle (nro 40), Kafaalo hyväntekeväisyys ry:lle (nro 41) ja MEH ry:lle (nro 42) ei myönnetty avustusta, koska yhdistykset eivät järjestä kriteerien mukaista ja/tai neljää leiriä koulujen loma-aikana.

Nika ry:lle (nro 43) ja Suomen Eritrealaisten ry:lle (nro 44) ei myönnetty avustusta, koska yhdistysten hakemukset jäivät puutteellisiksi.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustukset 2021_kaudelle 1.11.2020-31.10.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille, jotka järjestävät koulujen loma-aikoina nuorisojaoston määrittelemien kriteereiden mukaisia yö- ja päiväleirejä helsinkiläisille 7–16-vuotiaille lapsille. Leirien tulee kestää vähintään neljä päivää, niitä tulee järjestää vähintään neljä ja kohderyhmän mukaisia osallistujia tulee kullakin leirillä olla vähintään kymmenen. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Avustuksen hakijan on annettava kaupungin viranomaiselle tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Jos puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, on hakemus esitettävä hylättäväksi. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää.  (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Loma-aikojen leiriavustusta jaetaan nuorisojaoston määrärahalinjauksen mukaisesti 630 000 euroa 39 hakijan järjestämälle 497 päiväleirille ja 137 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuksissa on yhteensä 72 240, joista päiväleirien osuus on 48 573 ja yöleirien osuus 23 667. Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 9 998 ja yöleireille 4 039.

Pyöristettynä päiväleirieuroksi muodostuu 7,5 ja yöleirieuroksi 11,2. Kaksi yhdistystä haki vähemmän kuin olisi ollut oikeutettu saamaan ja tästä yli jäänyt raha on jaettu tasaisesti kaikille muille hakijoille leirivuorokausien suhteessa. Avustussummasta maksetaan nyt 80 % ja lopullinen päätös tehdään 31.10.2021 mennessä saapuneiden selvitysten perusteella nuorisojaostossa.

Yhdistykset hakivat laajalti nuorisopalvelujen tiloja leiripaikoiksi ja saivat suurimman osan päätöksistä riittävän ajoissa. Osa suunnitelluista leireistä aiotaan järjestää yhdistysten omissa paikoissa ja lähes kaikki yöleirit on suunniteltu järjestettävän pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Nuorisopalvelut jatkaa hyväksi koettuja leirivierailuja tälläkin kaudella epidemiatilanteen sen salliessa. Vierailujen tarkoituksena on tutustua yhdistysten leiritoimintaan ja samalla myös saada suoraa asiakaspalautetta avustusmuodon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Loma-aikojen leiriavustusta on jaettu viisi kokonaista kautta ja lähes kaikki hakijat laativat realistisia ennakkohakemuksia. Leiriavustuksen piiriin nousee viisi uutta järjestöä (Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry, Lasten ja nuorten yhdistys Pelikan ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lauttasaaren paikallisyhdistys ry, Teatteriyhdistys Tuike ja Tule mukaan ry) ja hylättävien hakemusten määrä väheni yhä edelleen verrattuna edellisiin vuosiin.

Hylättyjen hakemusten kohdalla jokaisella hakijalla oli hylkäämisperusteina myös useita muita loma-aikojen leiriavustusta koskevien kriteereiden ja nuorisoyhdistyksen ohjesääntöä vastaisia seikkoja. Leirit ovat kestoltaan liian lyhyitä (Eräpinskut ry) ja yhdistys ei sääntöjensä mukaan ole paikallisyhdistys ja sen hallinnossa on jonkin verran epäselvyyksiä (MEH ry).

Puutteellisina hylättyjen hakemusten hakijoilta pyydettiin useita kertoja puuttuvia liitteitä ja/tai lisätietoja sekä sähköisen asioinnin että sähköpostin kautta. Yhdistykset eivät myöskään sääntöjensä mukaan ole helsinkiläisiä paikallisyhdistyksiä (Kafaalo hyväntekeväisyys ry, MEH ry, Nika ry ja Suomen Eritrealaisten ry). Yhdistyksistä kaksi ei toimittanut pakollista loma-aikojen leirejä koskevaa excel-liitettä lainkaan (Kafaalo hyväntekeväisyys ry ja Nika ry) ja osalta puuttui myös muita vaadittavia liitteitä ja/tai ne eivät olleet hyväksyttäviä (Nika ry, Suomen Eritrealaisten ry). Lisäksi yhden hakijan hakemus oli myöhässä saapuessa sähköisen järjestelmään juuri vuorokauden vaihduttua 1.11.2020 (Nika ry).

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2020–31.10.2021 tuli hakea 31.10.2020 mennessä. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 43 (vuonna 2019:46, vuonna 2020:45) ja yksi myöhässä. 

Hakemukset liitteineen ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten tilattavissa sähköpostilla avustusvalmistelijalta 25.1.2021 mennessä: tuulia.saves@hel.fi

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen loma-aikojen leiriavustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustukset 2021_kaudelle 1.11.2020-31.10.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566