Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

28.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Vuoden 2019 toiminta-avustusten käyttö

HEL 2019-001276 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan nuorisojaosto päätti, että kaikkien toiminta-avustusta 2019 saaneiden yhdistysten tulee toimittaa vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2019 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen kumppanuusyksikköön 31.8.2020 mennessä. Vuosikokouksen pöytäkirja liitetään vuoden 2019 toiminta-avustushakemukselle viesti-toiminnon kautta.

Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ry sai toiminta-avustusta 5 200 euroa ja sillä oli hyväksyttyjä menoja 4 788 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää toiminta-avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 412 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2020.

Siniritarit ry sai avustusta 1 200 euroa ja sillä oli hyväksyttäviä menoja 950,95 euroa. Yhdistykselle annetaan oikeus käyttää toiminta-avustuksen käyttämättä jäänyt osuus, 249,05 euroa, yhdistyksen toimintaan vuonna 2020.

Bold Projects rf toimitti avustuksen käytön selvityksenä yhdistyksen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva toiminnan/tilintarkastuskertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Kasvun Aalto ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tase ja tilin/toiminnantarkastuskertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Nuorisoseura Katrilli ry toimitti avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva toiminnantarkastuskertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Sjöscoutkåren Seaboys r.f ei ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

The Movement -nuorisoverkosto ry ei ole toimittanut selvitystä avustuksen käytöstä. Yhdistykselle annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tuloslaskelma, tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

Seuraavat yhdistykset toimittivat avustuksen käytön selvityksenä tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Näille yhdistyksille annetaan mahdollisuus selvittää avustuksen käyttö hyväksyttävästi toimittamalla puuttuva tilin/toiminnantarkastus 31.8.2020 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin:

        Flickscoutkåren Korsfaraflickorna rf

        Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry

        Kanava nuoriso ry

        Käpylän Yhdyskuntaklubi ry

        Loisto Setlementti ry

        Nordsjö Skogsriddare rf

        Scoutkåren Nybyggarna rf

        Scoutkåren Spejarna, Helsingfors rf

        Vietnamese Etrepreneurship Society Finland ry

Nuorisojaosto merkitsi tiedoksi, että muut vuonna 2019 toiminta-avustusta saaneet yhdistykset ovat muilta osin, paitsi vuosikokouspöytäkirjan osalta, toimittaneet avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Hanna Mikkonen, Liisa Remes ja Tuulia Saves.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain toiminta-avustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso-, nuorisojärjestöille sekä muiden yhdistysten nuoriso-osastoille ja -jaostoille. Edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto ko. vuodelta. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi yhdistyksiltä ei valmisteluvaiheessa vaadittu vahvistettua tilinpäätöstä, koska epidemian aiheuttamien rajoitusten takia yhdistysten vuosikokouksia ei voitu järjestää.  Osa yhdistyksistä pystyi järjestämään vuosikokouksen jäsenistölleen etäkokouksena, mutta useilla joko säännöt ja / tai tekniset valmiudet eivät etäkokousta mahdollistaneet.

Valmistelun aikana hakijoiden erilaisia ja eri vaiheissa olevia asiakirjoja saapui hakemuksille ja valmistelijoiden sähköposteihin useita satoja. Tämän vuoksi tulee kaikkien yhdistysten toimittaa jälkikäteen mahdollisten muiden puuttuvien asiakirjojen lisäksi myös vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2019 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.

Myös yhdistysten, jotka eivät hakeneet toiminta-avustusta vuodelle 2020, käytön selvityksen määräaikaa siirrettiin epidemiarajoitusten takia tavanomaista myöhemmäksi.

Maahanmuuttajien päihde- ja mielenterveysongelma ry:ltä pyydettiin avustuksen käytön selvitykseen lisätietoja. Yhdistys toimitti pyydetyt lisätiedot ja niiden johdosta avustuksen käytön selvitys katsottiin tällä hetkellä riittäväksi.

Toiminta-avustuksia myönnettiin vuodelle 2019 myönnettiin 148 yhdistykselle 930 170 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 20.12.2019 § 61

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 01.03.2019 § 17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 12.02.2019 § 11

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 31.01.2019 § 5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.08.2019 § 151

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 13.06.2019 § 17

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566