Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

28.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Sebastian Franckenhaeuser sekä varatarkastajiksi jäsenet Otto Kongäs ja Teppo Marttinen.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajiksi Bicca Olinin sijasta Otto Köngäksen ja Kalle Polkutien sijasta Teppo Marttisen.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Sebastian Franckenhaeuser sekä varatarkastajiksi jäsenet Bicca Olin ja Kalle Polkutie.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566