Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

28.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Nuorisojaoston kokouspäivän muuttaminen

HEL 2017-012575 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti peruuttaa torstain 23.5.2019 klo 16:15 kokouksen ja kokoontua sen sijaan torstaina 13.6.2019 klo 16:15.

Nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivän.

Avustusten valmisteluaikataulun takia on tarpeen siirtää 23.5.2019 kokouspäivää myöhemmäksi ajankohdaksi 13.6.2019.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 11.12.2018 § 27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 29.05.2018 § 12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 30.11.2017 § 9

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566