Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

28.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-003191 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:lle 4 000 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2019 menokohdalta 473000 2931500505.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2020 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2020 mennessä kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry hakee 8.3.2019 saapuneella hakemuksellaan 16 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2019.

Yhdistys aikoo järjestää tapahtumia, akateemisia seminaareja ja koulutuksia sekä voimaannuttavia ja viihdyttäviä tapaamisia ympäri vuoden. Yhdistyksen jäsenet ovat järjestäneet jo nuorten toimintaryhmänä vuodesta 2016 lähtien Tie Korkeakouluun- seminaareja, joiden tarkoituksena on ollut kannustaa nuoria kouluttautumaan ja näyttää heille hyviä roolimalleja. Nuoret järjestivät myös Spring Event -tapahtumia, joiden tarkoituksena on tarjota korkeakouluopiskelijoille vaihtoehtoinen tapa viettää vappua ja verkostoitua rennossa ilmapiirissä. Nuorten toimintaryhmä sai näihin tapahtumiin projektiavustusta. Yhdistys aikoo jatkaa samojen tarpeellisiksi ja hyväksi osoittautuneiden nuoria opiskelemaan sekä urasuunnitteluun innostavien tapahtumien järjestämistä.

Lisäksi yhdistys aikoo järjestää paaston jälkeisen Iftaar-tapahtuman ja noin kuusi kertaa vuodessa toteutettavan Saturday night with SMOV -illan, jossa keskustellaan opiskelijoiden kanssa vaihtuvilla ajankohtaisilla teemoilla. Vuoden aikana yhdistys aikoo myös panostaa jäsenhankintaan sekä jäsenille tiedottamiseen. Jäsenille lähetetään tiedotteet sähköisesti ja verkkotiedotukseen panostetaan muutenkin. Yhdistys pyrkii viestimään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja sillä on toimiva facebook-sivusto osoitteessa https://www.facebook.com/smovnetwork/.

Yhdistys pyrkii jatkossa toimimaan yhteistyössä myös muiden järjestöjen, esimerkiksi Suomen Muslimiverkosto ry:n ja Nuoret Muslimit Helsinki ry:n kanssa. Yhdistyksen perustivat yhdeksän aktiivista nuorta, joista kahdeksan on 7–28-vuotiaita helsinkiläisnuoria. Yhdistyksen jo vakiintuneisiin toimintoihin, esimerkiksi Tie korkeakouluun -seminaariin osallistui tänä vuonna 130 musliminuorta, joista se 115 oli alle 29-vuotiaita helsinkiläisopiskelijoita. Yhdistys pyrkii jatkossa laajentamaan toimintaansa ympäri Suomen ja toimimaan valtakunnalliseksi, jolloin helsinkiläisten toiminta eriytetään omakseen, joko osastona tai omana yhdistyksenä.

Vuoden 2019 kokonaismenojen on arvioitu olevan 16 600 euroa ja ne koostuvat mm. tapahtumakuluista (10 000 euroa). Tuloja yhdistyksellä arvioidaan olevan jäsenmaksutuloina ja varainhankintana 500 euroa.

Nuorisopalvelujen mielestä Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n toiminta tasa-arvoistaa ja voimaannuttaa helsinkiläisiä muslimiopiskelijoita sekä lisää yhteisön jäsenten toimintakykyä ja oman elämän hallintaa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566