Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

HEL 2018-012653 T 02 02 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antoi asiasta lausuntonaan, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Lisäksi nuorisojaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä kokouksessa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Sven Naerismägi.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurin_ ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot

2

Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018

3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 4 §:n (Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla; Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan nuorisojaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 10.12.2018

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurin_ ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot

2

Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018

3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566