Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kalle Polkutie ja Pazilaiti Simayijiang sekä varatarkastajiksi jäsenet Dennis Hamro-Drotz ja Selma Mäkitalo.

Käsittely

Nuorisojaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Otto Köngäksen sijasta Kalle Polkutien ja varatarkastajaksi Oskar Vidingin sijasta Selma Mäkitalon.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Otto Köngäs ja Pazilaiti Simayijiang sekä varatarkastajiksi jäsenet Dennis Hamro-Drotz ja Oskar Viding.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566