Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-012575 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti kokoontua syyskaudella 2018 seuraavasti:

to 4.10.

klo 16:15

to 18.10.  

klo 16:15

to 29.11.

klo 16:15

ti 11.12.

klo 16:15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten että 13.9. kokouksen sijaan nuorisojaosto kokoontuu to 4.10.

Nuorisojaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää kokoontua syyskaudella 2018 seuraavasti:

to 13.9.

klo 16:15

to 18.10.  

klo 16:15

to 29.11.

klo 16:15

ti 11.12.

klo 16:15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei jaosto toisin päätä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 30.11.2017 § 9

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10400

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566