Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Vuoden 2017 palkkausavustusten käyttö

HEL 2017-000177 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

 1. antaa Kanava nuoriso ry:lle mahdollisuuden toimittaa vahvistettu tilinpäätös vuoden 2017 palkkausavustuksen käytöstä 30.6.2018 mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.
   
 2. merkitä tiedoksi, että seuraavat palkkausavustusta vuonna 2017 saaneet yhdistykset ovat toimittaneet avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen nuorisopalveluille:

  Helsingfors Svenska Scouter rf
  Helsingin 4H-yhdistys ry
  Helsingin Kokoomusnuoret ry
  Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry
  Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys r.y
  Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry
  Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry
  Helsingin Vasemmistonuoret ry
  Helsingin Venäläinen Sadko-Klubi ry
  Helsingin Vihreät Nuoret ry
  Kansallinen Lastenliitto - Helsingin Piirijärjestö
  Keskustanuorten Helsingin Piiri ry
  Loisto Setlementti ry
  Luonto-Liiton Uudenmaan piiri / Helsinki
  Oranssi ry
  Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
  SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry
  Stadin Nuorisoseurat ry
  SPR:n Helsingin ja Uudenmaanpiiri ry / Helsinki
  Svensk Ungdom i Helsingfors rf

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen, nuorisosihteeri Tuulia Saves ja nuorisosihteeri Virpi Talasmäki.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain palkkausavustusta helsinkiläisille nuorisopiirijärjestöille tai niihin verrattavissa oleville yhdistyksille.

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin.

Avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksen käyttöön oikeuttavia menoja ovat työntekijän palkkakulut, palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalikulut sekä lakisääteiset vakuutukset ja työntekijän työstä aiheutuvat matkakustannukset.

Vuonna 2017 palkkausavustusta jaettiin 21 nuorisopiirijärjestölle tai vastaavalle 721 000 euroa. Kanava nuoriso ry sai 31 565 euron avustuksen ja yhdistyksen käytön selvitys on tehty vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen perusteella.  Muut palkkausavustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävän selvityksen avustuksen käytöstä nuorisopalveluihin.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 09.05.2017 § 44

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10400

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566