Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Palkkausavustukset vuodelle 2018

HEL 2018-000119 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

 1. myöntää palkkausavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille nuorisopiirijärjestöille ja vastaaville yhteensä 721 000 euroa menokohdalta 473000 2931500506.

  Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä: (https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/).
   
 2. todeta, että vuoden 2018 palkkausavustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2019 palkkausavustushaun yhteydessä tai viimeistään 28.02.2019 mennessä.
   
 3. todeta, että päätös noudattaa vuosille 2017–2019 tehtyä linjausta.
   
 4. olla myöntämättä palkkausavustusta seuraaville yhdistyksille:

  Inkerikeskus ry (nro 11)
  hylkäysperuste: nuorisolautakunnan linjaus palkkausavustuksista ja päätös avustukseen oikeuttavista järjestöistä vuosille 2017–2019. Yhdistys ei ole nuorisojärjestö.

  Toimintakeskus Semja ry (nro 23)
  hylkäysperuste: nuorisolautakunnan linjaus palkkausavustuksista ja päätös avustukseen oikeuttavista järjestöistä vuosille 2017–2019. Yhdistys on kulttuuriyhdistys, jota tuetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston myöntämistä toiminta-avustusluonteisista taide- ja kulttuuriavustuksista.

  Metrokappeli – Yhdistys ry (nro 24)
  nuorisolautakunnan linjaus palkkausavustuksista ja päätös avustukseen oikeuttavista järjestöistä vuosille 2017–2019.Yhdistyksen hakemus saapui myöhästyneenä.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen, nuorisosihteeri Tuulia Saves ja nuorisosihteeri Virpi Talasmäki.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

Palkkausavustukset 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tälle vuodelle nuorisojaosto päätti tammikuun kokouksessaan varata palkkaus- ja toiminta-avustuksiin yhteensä 1 495 000 euroa, joka tässä esityksessä esitetään jaettavan seuraavasti: palkkausavustukset 721 000 euroa ja toiminta-avustukset 774 000 euroa. 

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksen saantiin ovat oikeutettuja rekisteröityneet helsinkiläiset nuorisojärjestöt tai vastaavat yhdistykset, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä/jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai jos järjestön luonne muutoin edellyttää organisoimista. Lisäksi palkkausavustuskelpoisten järjestöjen jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.

Palkkausavustusten saannin edellytyksenä on toimintavoiltaan vakiintunut nuorisojärjestö, jolla on näyttöä toiminnan laajuudesta, kattavuudesta sekä kyvystä toimia työnantajana. Lisäksi linjauksena on ollut, että avustusta myönnetään vain kuukausipalkkaa saavien työntekijöiden kustannuksiin eikä esimerkiksi tuntipalkkaisten kerho-ohjaajien kustannuksiin. Palkkausavustusta voi käyttää ainoastaan yhdistyksen työntekijän palkkauskuluihin, palkkauksesta aiheutuviin lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin sosiaalikuluihin sekä lakisääteisiin vakuutuksiin ja työntekijän työstä aiheutuviin matkakustannuksiin. Avustusta ei voi käyttää palkkioihin eikä palvelujen ostamiseen (esim. kirjanpitopalvelut).

Palkkausavustusta vuodelle 2018 tuli hakea helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta (2017: 32). Yksi hakija, Metrokappeli - Yhdistys ry, päivitti hakemuksensa koskemaan palkkausavustusta myöhässä.

Avustusohjesäännön mukaisesti palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja nuorisojaosto päättää avustukseen oikeutetut järjestöt sen ja muiden avustuskriteerien perusteella. Toiminnan arviointi 2017–2019 toteutettiin viime vuonna ja tämä esitys pohjautuu siihen. Nuorisopalvelut katsoo, että kolmen vuoden välein suoritettava arviointi antaa järjestöille riittävästi aikaa kehittää nuorisotoimintaa sekä sen laajuutta ja tuloksellisuutta.

Nuorisopalvelut ei esitä palkkausavustusta myönnettävän neljälle yhdistykselle päätöksessä mainituin perustein.

Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä nuorisojaoston kokoontumispaikassa 29.5.2018 klo 15.45 alkaen.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1

Palkkausavustukset 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 19.01.2018 § 5

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10400

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566