Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

06.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Liikkuva yhteisö ry:n starttiavustushakemus

HEL 2018-001771 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Liikkuva yhteisö ry:lle 4 500 euron starttiavustuksen yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2018 menokohdalta 473000 2931500505.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2019 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2019 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

 

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikkuva yhteisö ry hakee 12 426 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2018.

Yhdistys on rekisteröitynyt lokakuussa 2017 ja sen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on edistää liikuntaa, levittää urheilun harrastusta ja kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä.

Yhdistyksen jäsenet ja aktiiviset toimijat koostuvat helsinkiläisistä nuorista ja nuorista aikuisista. Erityisesti toimintaan tavoitellaan mukaan niitä, joilla ei ole varaa osallistua kaupallisiin toimintoihin ja niitä, jotka ovat kokeneet syrjintää tai väheksyntää etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisuuden tai toimintakyvyn takia.

Toiminnan keskiössä tulee olemaan Töölöstä helmikuun alusta alkaen vuokrattu kerhotila, jonka tavoitteena on olla kaikille avoin ja yhteisöllinen. Tilasta tulee syrjinnästä vapaa alue, johon tervetulleeksi tuntee itsensä vaikka ei kokisi sopivansa valtavirtaan. Ensisijaisen tärkeää toiminnalle on, että tilaratkaisuissa jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon turvallisuus, jotta jokaisella olisi helppo tulla mukaan toimintaan. Toimintaa suunnitellaan ja päätökset tehdään yleisissä jäsenistä ja aktiivisista toimijoista koostuvista kokouksista. Tilassa tullaan järjestämään säännöllisestä liikunta- ja kulttuuritoimintaa: viikoittaisia liikuntatunteja, yleiskokouksia, työpajoja ja tapahtumia. Toiminta alkaa heti kun mahdollista yhteisillä jooga- ja tanssityöpajoilla. Yhdistys haluaa osoittaa, että nuorilla aikuisilla on halua ja kykyä tilan pyörittämiseen vapaaehtoisvoimin.

Toimijat osallistetaan alusta alkaen tilan käyttämiseen, toiminnan tuottamiseen ja sen sisällön suunnitteluun. Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii 50 helsinkiläistä 7–28-vuotiasta  jäsentä/aktiivista toimijaa ja määrän arvioidaan nousevan, kun toimintaa ja tilaa saadaan tutuksi.

Yhdistystä tavattiin valmisteluvaiheessa. Tapaamisen jälkeen yhdistys päätti päivittää alun perin 3.12.2017 lähetetyn projektiavustushakemuksen starttiavustushakemukseksi. Valmisteluvaiheessa avustushakemuksesta keskusteltiin myös liikuntapalveluiden kumppanuusyksikön kanssa. Keskusteluissa todettiin yhdistyksen toiminnan tukemisen sopivan enemmän nuorisopalveluiden avustusten piiriin. Kun yhdistyksen toiminta on lähtenyt käyntiin, selviää kuuluuko se jatkossa nuorisojaoston vai liikuntajaoston avustusten piiriin.

Yhdistyksen koko vuoden talousarvio on 19 426 euroa, josta suurin menoerä on tilaan liittyvät erilaiset kustannukset yhteensä 11 304 euroa. Tilakustannukset koostuvat kuukausivuokran (550 euroa) lisäksi sähkökuluista, tilan remontointiin ja kalustamiseen liittyvistä kustannuksista ja muista juoksevista kuluista. Muut menot syntyvät liikuntavälineistä ja tarvikkeista 6 272 euroa ja muista kustannuksista, kuten tilaisuuksien järjestämisestä ja materiaaleista yhteensä 1 300 euroa. Omaa varainhankintaa yhdistyksellä on jäsenmaksut 6 000 euroa ja tukitapahtumien tuotto 1 500 euroa.

Nuorisopalveluiden näkemyksen mukaan yhdistyksen toiminta edistää helsinkiläisten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia tarjoamalla yhteisöllisen ja turvallisen liikuntatilan ja mahdollistamalla matalan kynnyksen osallistumisen ja esittää yhdistykselle 4 500 euron starttiavustusta. Avustus sisältää nuorisojaoston linjaaman vuokra-avustuksen enintään 300 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10400

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566