Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

06.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Arabian Asukastalot ry:n projektiavustushakemus

HEL 2018-001743 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti olla myöntämättä Arabian Asukastalot ry:lle projektiavustusta 1.3.–31.8.2018 toteutettavan Lippakioski 2018 -hankkeen aiheuttamiin kustannuksiin.

Hylkäysperuste: hakija ei ole nuorisoyhdistys.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arabian Asukastalot ry hakee 15.12.2017 saapuneella hakemuksellaan 18 000 euron projektiavustusta Lippakioski-hankkeelle.

Hakija on vuonna 2012 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, asukastoimintaa ja viihtyvyyttä.  Yhdistyksellä on yhteistyösopimus Arabian Palvelu OY:n kanssa ja se toimii yhteistyössä alueella olevan Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosa ry:n (ArToVa ry) kanssa.

Hankkeessa yhdistys aikoo yhteistyökumppaneidensa ArToVa ry:n ja Paavalin seurakunnan kanssa järjestää kesätöitä alueen 15-20-vuotiaille nuorille avaamalla kesäkaudeksi alueella sijaitsevan lippakioskin. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen koordinaattori, joka perehdyttää ja tukee työllistettäviä nuoria. Nuoret työskentelevät 2-3 hengen ryhmissä ja suunnittelevat lippakioskilla myytävät tuotteet, laskevat kustannuksia ja opettelevat yksinkertaista kirjanpitoa. Kullekin nuorten pienryhmälle tarjotaan kahden viikon työjakso, jolloin he pitävät kioskia auki. Nuorille maksetaan tuntipalkkaa ja heillä on mahdollisuus tuottaa voittoa omaan käyttöönsä. Kioskille ei aiota hakea lupaa tupakka- ja alkoholituotteiden myymiseen ja toiminnassa keskitytään myymään itse valmistettuihin kahvilatuotteisiin sekä yksittäispakattuihin valmistuotteisin. Hankkeessa pystytään käyttämään kioskin läheisyydessä sijaitsevien Kääntöpaikan ja Bokvillanin keittiöitä sekä sosiaalitiloja.

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa nuoria yrittäjätoimintaan, aktivoida heitä omaehtoiseen työskentelyyn sekä lisätä alueen yhteisöllisyyttä. Hankkeessa nuoret saavat konkreettista työkokemusta ja mahdollisuuden vaikuttaa tekemällä, osallistumalla ja yrittämällä itse.

Lippakioskille joudutaan luultavasti tekemään pienimuotoinen remontti, mutta asia on tällä hetkellä vielä museoviraston käsitellyssä. Kioski ei mennyt kaupaksi, kun lippakioskeja kilpailutettiin, sillä paikka on taloudellisesti ja teknisesti haastava.

Yhdistystä tavattiin valmisteluvaiheessa. Siinä on hakemuksensa mukaan 236 jäsentä, joista 100 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Hankkeen kokonaiskulut ovat 30 000 euroa ja ne koostuvat koordinaattorin palkkakuluista (9 390 euroa), nuorten palkkakuluista (9 390 euroa), tarvikeostokuluista (6 000 euroa), remonttikuluista (3 000 euroa) ja muista kuluista (2 250 euroa). Tuloina hankkeella on haetun avustuksen lisäksi 12 000 euroa, joka koostuu omarahoituksesta (3 000 euroa) ja myyntituloista (9 000 euroa).  

Nuorisopalvelujen mukaan Arabian Asukastalot ry ei ole sääntöjensä eikä jäsenpohjansa mukaan nuorisoyhdistys vaan kaupunginosayhdistys, joten projektiavustusta ei voida myöntää.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10400

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566