Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

23.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Loma-aikojen leiriavustukset kaudelle 1.11.2017–31.10.2018

HEL 2018-000117 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

 1. myöntää liitteen mukaisesti loma-aikojen leiriavustusta 630 000 euroa menokohdalta 473000 2931500509.
   
 2. että myönnetyistä avustuksista maksetaan 80% heti ja lopullinen päätös avustuksesta tehdään toteutuneiden leirivuorokausien perusteella.
   
 3. että kauden 1.11.2017–31.10.2018 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää leiriavustusselvityslomakkeella 31.10.2018 mennessä ja sen lisäksi avustusta saavan tulee toimittaa hyväksytty tilinpäätös nuorisopalveluihin 31.3.2019 mennessä.
   
 4. myöntää loma-aikojen leiriavustusta Muutoksii ry:lle (nro 23) ehdolla, että yhdistys toimittaa siltä erikseen pyydettävät lisätiedot kumppanuusyksikköön 5.2.2018 mennessä.
   
 5. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, joilla leirien pituutta ja/tai ajankohtia ja/tai määriä koskevat kriteerit eivät täyty: Afgooye Yhteisö Suomessa - Afgooye Community in Finland ry (nro 38), Al- Birr-Lähimmäisapu ry (nro 39), Helsingin Kisaveikot ry (nro 43), Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry (nro 45), Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys ry (nro 46), Nuoret Muslimit Helsinki ry (nro 47) ja Partiolippukunta Suosirrit ry (nro 48).
   
 6. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, joiden hakemuksessa on puutteita ja epäselvyyksiä eikä yhdistysten leiritoiminnasta ole näyttöä: Maahanmuuttajien elämänhallintayhdistys ry (nro 44), Somaliland development organisation ry (nro 49) ja yhteinen oikeus ry (nro 52).
   
 7. olla myöntämättä avustusta BadBaaDo rylle (nro 40), koska yhdistys ei ole selvittänyt edellistä leiriavustuksen käyttöä hyväksyttävästi.
   
 8. olla myöntämättä avustusta Helsingin Icehearts Ry:lle (nro 42), koska yhdistyksen leirit eivät ole avoimia.
   
 9. olla myöntämättä avustusta Folkhälsän Välfärd Ab:lle (nro 41), koska hakija ei ole yhdistys.
   
 10. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, joiden hakemus saapui myöhästyneenä: Suomen Itä-Afrikan tuki ry (nro 50) ja Toimintakeskus Semja ry (nro 51).
   
 11. olla myöntämättä avustusta yhdistysten seuraaville leireille, koska näiden leirien pituus, tai ajankohta eivät täytä avustuskriteereitä: Konsom ry:n  Tyttöjen leiri, Luonto-Liiton Uudenmaan Piiri ry:n Ensileirit ja Päiväluontoleiri, SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n Lumileiri Samis sekä Saalem-Lähetystö ry:n Lasten syysleiri ja Life syysleiri.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/

 

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustus 1.11.2017-31.10.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2017–31.10.2018 tuli hakea 31.10.2017 mennessä. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 50 (vuonna 2016:46, vuonna 2015:45) ja näiden lisäksi kaksi hakemusta saapui myöhästyneenä. Kaikki hakemukset saapuivat sähköisinä ja uusia loma-aikojen leiriavustuksen hakijoita oli neljätoista. Loma-aikojen leiriavustuskuulutus julkaistiin vuoden 2016 lopussa ja lisäksi hausta tiedotettiin nuorisopalvelujen nettisivuilla ja kumppanuusyksikön järjestötiedotteessa. Lisäksi kumppanuusyksikkö järjesti Leiriavustusinfon lokakuussa.

Loma-aikojen leiriavustuksia myönnetään kuluvalle kaudelle lähes samoin perustein kuin kahtena edellisenä vuonna. Hakijan tulee olla helsinkiläisjärjestö ja leirien tulee olla avoimia. Leirejä tulee järjestää koulujen loma-aikana vähintään neljä ja jokaiseen leiriin on osallistuttava vähintään kymmenen 7-15-vuotiasta helsinkiläislasta. Päiväleirien tulee olla vähintään neljä kuusituntista päivää ja yöleirien vähintään kolme yötä. Kaikista leireistä on ilmoitettava Harrastushaussa. Näiden lisäksi nuorisojaosto päätti kokouksessaan 12.9.2017, § 6 lisätä avustusohjesääntöön uuden kriteerin, jonka mukaan avustusta voidaan erityistapauksissa myöntää myös poikkeavalle leirimäärälle.

Loma-aikojen leiriavustuksiin esitetään nyt jaettavaksi nuorisojaoston määrärahalinjauksen mukaisesti 630 000 euroa 37 hakijan järjestämälle 327 päiväleirille ja 139 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuksissa on yhteensä 73 436, joista päiväleirien osuus on 36 758 ja yöleirien 36 678. Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 7 391 ja yöleireille 5 887. Pyöristettynä päiväleirieuroksi muodostuu 8 ja yöleirieuroksi 12. Kaksi yhdistystä haki avustusta vähemmän kuin olisi ollut oikeutettu saamaan ja yhden yhdistyksen leirieuro jäi tästä syystä pienemmäksi kuin muilla hakijoilla. Avustussummasta esitetään nyt maksettavaksi 80% ja lopullinen päätös tehdään nuorisojaostossa 31.10.2018 mennessä tulleiden selvitysten perusteella.

Loma-aikojen leiriavustusta haettiin nyt kolmatta kertaa. Hakijoiden, leirien, osallistujien ja leirivuorokausien määrä on jatkuvasti kasvanut. Nähtävissä on myös se, että leirien ja/tai osallistujien suunniteltuja määriä yliarvioidaan suhteessa kauden aikana toteutuviin määriin.  Esimerkiksi leirivuorokausia edellisellä kaudella ennakoitiin olevan 65 022 ja niitä toteutettiin 52 286. Tämä vaihtelu vaikuttaa lopullisen leirieuron määrään ja saattaa aiheuttaa yhdistyksille vuoden lopulla vaikeuksia käyttää kalenterivuoden aikana avustusraha siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Yhdistykset saivat nuorisopalvelujen tilavarauspäätökset ennen avustushaun päättymistä. Suunnitelluista leireistä suurin osa aiotaankin pitää joko nuorisopalvelujen tiloissa tai yhdistysten omissa leiripaikoissa ja kesäloman aikana. Nuorisopalvelujen edustajat ja kumppanuusyksikön työntekijät pyrkivät vierailemaan kauden kuluessa mahdollisimman monen avustusta saavan yhdistyksen leireillä. Vierailujen tarkoituksena on tutustua yhdistyksien leiritoimintaan ja myös saada asiakaspalautetta toiminnan kehittämiseksi. Pieni osa leireistä järjestetään Helsingin ulkopuolella ja/tai tiloissa, joiden yöpymis- ja toimintamahdollisuuksista sekä turvallisuusnäkökohdista voidaan varmistua vain pyytämällä yhdistykseltä lisätietoja.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:lle esitetään myönnettävän avustusta erityistapauksena vain yhdelle leirille, koska kyseessä on joka toinen vuosi toteutettava suurleiri. 

Muutoksii ry:lle esitetään avustus myönnettäväksi ehdolla, että yhdistys toimittaa kumppanuusyksikön pyytämät turvallisuusnäkökohtiin liittyvät lisätiedot ennen ensimmäistä leiriä eli 5.2.2018, koska sen osallistujamääriltään suuret yöleirit järjestetään yhdistyksen hakemuksen mukaan paikassa, jonka yöleirikäyttömahdollisuuksista ei ole aiempaa näyttöä.

Hylättäväksi esitetään Afgooye Yhteisö Suomessa - Afgooye Community in Finland ry:n hakemusta, koska yksi hakijan ilmoittamasta neljästä leiristä on leirikauden ulkopuolella ja osa kouluajalla. Al-Birr-Lähimmäisapu ry:n, Helsingin Kisaveikot ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys ry:n ja Partiolippukunta Suosirrit ry:n hakemuksia esitetään hylättäväksi, koska hakijat järjestävät kauden aikana vain 1–3 leiriä. Hylättäväksi esitetään myös Nuoret Muslimit Helsinki ry:n hakemusta, koska kaksi sen ilmoittamasta neljästä leiristä on liian lyhyitä.

Maahanmuuttajien Elämänhallinta ry:n, Somaliland development organisation ry:n ja yhteinen oikeus ry:n hakemuksia esitetään hylättäväksi, koska yhdistysten hakemuksissa ja/tai pyydetyissä lisäselvityksissä on puutteellisia tietoja sekä epäselvyyksiä ja näiden yhdistysten leiritoiminnasta ole näyttöä.

Hylättäväksi esitetään myös Icehearts ry:n hakemusta, koska sen leirit eivät ole avoimia ja BaBaaDo ry:n hakemusta, koska yhdistys ei ole selvittänyt edellisen kauden leiriavustusta hyväksyttävästi.  Lisäksi hylättäväksi esitetään Folkhälsan Välfärd Ab:n hakemusta, koska hakija ei ole yhdistys.

Suomen Itä-Afrikan tuki ry:n hakemus ja Toimintakeskuskeskus Semja ry:n hakemus saapuivat hakuajan päätyttyä, joten ne esitetään hylättäväksi myöhästyneinä.

Lisäksi esitetään hylättäväksi neljältä yhdistykseltä sellaisia leirejä, jotka ovat liian lyhyitä (Luontoliiton Uudenmaanpiiri ry ja Saalem ry) tai jotka pidetään kouluajalla (Konsom ry) tai joka pidetään kauden ulkopuolella (SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry).

Loma-aikojen leiriavustusta on nyt jaettu kaksi kokonaista kautta.  Nuorisopalvelut tulee kuluvan kauden aikana kehittämään loma-aikojen leiriavustusta ja siihen liittyviä prosesseja sekä avustuksen käytön valvontaa. Nuorisopalvelut jatkaa myös yhdistysten kuulemista ja tiedottaa mahdollisista muutoksista ennen seuraavaa hakua.

Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä ennen kokousta Kisahallilla jaoston kokoushuoneessa 23.1.2018 klo 15:45–16:15

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Loma-aikojen leiriavustus 1.11.2017-31.10.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566