Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

23.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Nuorisojaoston avustukset vuonna 2018

HEL 2018-000204 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

  1. varata vuoden 2018 avustusmäärärahoista toiminta- ja palkkausavustuksiin 1 495 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 630 000 euroa ja projektiavustuksiin 85 000 euroa.
     
  2. varata avustusmäärärahoista 10 000 euroa ulkopuolisen tekemiin avustuksen saajien tilinpidontarkastuksiin.
     
  3. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 300 euroa kuukaudessa.
     
  4. että kuljetusavustusta myönnetään korkeintaan 200 euroa tapahtumaa kohden ja enintään kymmenen kertaa vuodessa ja että oman auton käytöstä hyväksyttävä kilometrikorvaus on enintään 0,42 euroa kilometriä kohden.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa on osoitettu nuorisojaoston avustusmäärärahoihin 2 210 000 euroa vuodelle 2018 (2017: 2 210 000). Määräahaa ei talousarviossa ole jaettu erikseen eri avustuslajeihin vaan jako on nuorisojaoston harkinnassa.

Määrärahojen jakaminen ja katsaus edellisen ja tulevan vuoden avustuksiin on yleensä käsitelty tammikuun kokouksessa. Toimialalautakunnan käsittelyn jälkeen jaostoon tuodaan vielä toimialan yhteiset avustamisen linjaukset, toimialayhteisen uuden avustusmäärärahan jakamisen periaatteet ja päivitettäväksi nuorisoyhdistysten oma avustusohjesääntö.

Nuorisojaoston avustusmäärärahoilla tuetaan helsinkiläisten nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistysten vuosittaista toimintaa, nuorten toimintaryhmien toimintaa ja helsinkiläisten yhdistysten loma-aikojen leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Avustuksia valmistellaan nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön ja kaupungin yleisohjeeseen perustuen. Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaoston avustuksia on neljää eri lajia: toiminta-, palkkaus-, loma-aikojen leiri- ja projektiavustukset. Näistä projektiavustukset pitävät sisällään myös kuljetus-, talokerho- ja starttiavustukset.

Katsaus viime vuoteen

Vuonna 2017 nuorisolautakunnan ja nuorisojaoston avustuksia myönnettiin toiminta-avustuksina 764 000 euroa, palkkausavustuksina 721 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksina 630 000 euroa ja projektiavustuksina 71 150 euroa. Projektiavustuksiin sisältyi 6 300 euroa kuljetusavustuksia, 2 900 euroa starttiavustuksia, 700 euroa talokerhoavustuksia ja 61 250 euroa varsinaisia projektiavustuksia. Lisäksi kokonaismäärärahasta 10 000 euroa käytettiin avustuksen saajien tilinpidontarkastuksiin nuorisolautakunnan (9.5.2017, § 45) päätöksen mukaisesti.

Varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten vuosiavustuksia (toiminta- ja palkkausavustukset) jaetiin yhteensä 170 yhdistykselle, loma-aikojen leiriavustuksia yhteensä 38 yhdistykselle, projektiavustuksia 13 yhdistykselle ja 13 nuorten toimintaryhmälle, kuljetusavustuksia seitsemälle palkkausavustusta saavalle yhdistykselle, starttiavustuksia kahdelle yhdistykselle ja talokerhoavustuksia kahdelle talotoimikunnalle. Rahallisen tuen lisäksi lukuisia toimijoita on autettu muilla keinolla esim. mahdollistamalla tiloja leireihin ja muuhun toimintaan ja monistamon ja taittopajan palveluilla. Kaikki projektiavustusta hakeneet nuorten ryhmät on tavattu ja heitä on pyritty tukemaan muilla tavoilla vaikka avustusta ei olisikaan pystytty myöntämään.

Määrärahan jako avustuslajeittain 2018

Vuosiavustuksista toiminta-avustukset ja palkkausavustukset on tässä vaiheessa vuotta järkevää vielä pitää yhtenä kokonaissummana. Näiden avustusten viimeinen hakupäivä on helmikuun lopussa ja vasta hakemuksia valmisteltaessa pystytään arvioimaan kokonaistilanne. Palkkausavustusta hakeville järjestöille kolmen vuoden välein toteutettava toiminnan arviointi tehtiin viime vuonna ja tämä linjasi palkkausavustuksen piiriin kuuluvat järjestöt kolmeksi vuodeksi. Määrärahan taso kokonaisuudessaan toiminta- ja palkkausavustuksissa on ollut hyvä ja sen esitetään pysyvän samana kuin viime vuonna 1 495 000 eurossa. Tarkempi jako toiminta-avustuksen ja palkkausavustuksen välillä tuodaan kevään jaoston kokoukseen avustuksista päätettäessä.

Loma-aikojen leiriavustusten määräraha on pysynyt samana eikä sen muuttamiseen ole erityisiä perusteita ja leirieuro on pysynyt erinomaisella tasolla. Loma-aikojen leiriavustuksiin esitetään varattavaksi viime vuoden tapaan 630 000 euroa. Valmistelu perusteluineen on päätettävänä tässä kokouksessa.

Projektiavustusten määräraha on kokonaisuudessaan ollut toistaiseksi riittävä, sillä avustettujen nuorten ryhmien määrää ei olla päästy kasvattamaan. Kumppanuusyksikön toiveena onkin, että jatkossa pystyttäisiin panostamaan siihen, että helsinkiläiset nuorten ryhmät löytäisivät nuorisopalvelujen avustus- ja tukimahdollisuudet. Näin myös paine projektiavustusmäärärahan nostamiseen kasvaisi jatkossa. Nyt projektiavustusmäärärahaan esitetään kokonaisuudessaan 85 000 euroa.

Muut linjaukset vuodelle 2018

Avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto linjaa vuosittain kuljetusavustuksista ja vuokra-avustuksista.

Projektiavustuksiin sisältyvä kuljetusavustus esitetään pidettävän viime vuosien tasolla ollen enintään kymmenen kertaa vuodessa ja maksimissaan 200 euroa tapahtumaa kohden. Oman auton käytöstä myönnettävän kilometrikorvauksen esitetään olevan enintään 0,42 euroa/km (Verohallinnon päätös vuodelle 2018).

Toiminta-avustuksen yhteydessä haettavan vuokra-avustuksen maksimimäärä on muutaman viime vuoden ollut 300 euroa kuukaudessa.  Avustus on pieni pääkaupungin hintatasoon vertailtuna, mutta avustusten kokonaispotin pysyessä samana, sen esitetään kuluvanakin vuonna pysyvä enintään 300 eurossa kuukaudessa.

Kumppanuusyksikkö tulee jatkamaan avustusten käytön valvonnan tehostamista. Jo kahtena vuonna on avustuksen saajille tehty ulkopuolisen suorittama tilinpidontarkastus ja samaa tullaan jatkamaan myös kuluvana vuonna. Tällä hetkellä tekeillä oleva tarkastusraportti tuodaan tiedoksi nuorisojaoston kokoukseen keväällä. Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen myös projektiavustuksia saaneisiin yhdistyksiin ja nuorten ryhmiin, joilta kaikilta pyydetään projektiavustusselvityksen lisäksi kuittikopiot tapahtumien menoista. Kumppanuusyksikössä jatketaan verkostoitumista ja kouluttautumista avustusten käytön valvontaan liittyen. Ulkopuolisen tekemään tilipidontarkastuksiin esitetään varattavaksi 10 000 euroa kokonaisavustusmäärärahasta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566