Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

23.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kalle Polkutie ja Toni Ahva sekä varatarkastajiksi jäsenet Sebastian Franckenhaeuser ja Pazilaiti Simayijiang.

Käsittely

Nuorisojaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Riina Kasurisen sijasta Toni Ahvan ja varatarkastajiksi Pauliina Saareksen sijasta Sebastian Franckenhaeuserin sekä Dennis Hamro-Drotzin sijasta Pazilaiti Simayijiangin.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kalle Polkutie ja Riina Kasurinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Dennis Hamro-Drotz.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566